(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Ko­kių ti­ki­tės ką tik pra­si­dė­ju­sių Ug­ni­nio Gai­džio me­tų?

2017 m. sausio 6 d.

Ko­kių ti­ki­tės ką tik pra­si­dė­ju­sių Ug­ni­nio Gai­džio me­tų?

Au­ri­mas BIČ­KA, Pak­ruo­jo prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­rio vir­ši­nin­kas:

– Kad, ne­pai­sant me­tų pa­va­di­ni­mo, bū­tų ma­žiau gais­rų! Ti­ki­mės vi­suo­me­nės su­pra­ti­mo, jog pir­miau­sia ug­nies rei­kia sau­go­tis pa­tiems, elg­tis at­sa­kin­gai. Vos spė­jo pra­si­dė­ti me­tai – ir vėl iš­lin­do se­nos bė­dos: rū­kan­tis žmo­gus su­kė­lė gais­rą... No­rė­tu­me ir glau­des­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su ra­jo­no va­do­vy­be, tas bė­das spren­džiant.


Zi­ta VĖ­ŽIE­NĖ, vi­suo­me­ni­nin­kė, kraš­to­ty­ri­nin­kė, Pak­ruo­jo ra­jo­no trem­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jos ly­de­rė:

– Van­de­nio ho­ros­ko­pas šiems me­tams ne­blo­gas, tai gal ir me­tai bus ge­ri. Pla­nų kol kas ne­ku­riu – tvar­kau sa­vo ar­chy­vus. Me­tų pa­bai­go­je pa­sly­dus lū­žo ran­ka, tad dėl šios ne­lai­mė­lės man – tar­si žie­mos at­so­to­gos. No­riu skai­ty­ti, su­si­pa­žin­ti su ki­tų kraš­to­ty­ri­nin­kų dar­bais. Aiš­ku, bus veik­los ir Trem­ti­nių są­jun­go­je.


Vai­do­tas AND­RI­KO­NIS, vers­li­nin­kas, au­to­mo­bi­lių spor­to en­tu­zias­tas:

– Kad me­tai ne­bū­tų blo­ges­ni nei per­nykš­čiai. Jau pla­nuo­jam au­to­mo­bi­lių sla­lo­mo var­žy­bas Lin­ku­vo­je, kur jos per­nai pui­kiai pa­vy­ko. Steng­si­mės ir šie­met neap­si­leis­ti, or­ga­ni­zuo­ti ne ma­žiau var­žy­bų nei jų gau­siais 2016-ai­siais. O vers­lo sėk­mė – tai jau kaip Die­vas duos (juo­kia­si). Jei ge­rai sek­sis, su bend­ra­sa­vi­nin­kiu įmo­nę plė­sim. Bet at­si­lie­pia emig­ra­ci­ja – nuo­la­ti­niai klien­tai iš­va­žiuo­ja...


Min­dau­gas VE­LIU­LIS, Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus spe­cia­lis­tas:

– Kad šie me­tai bū­tų ne ma­žiau dar­bin­gi nei praė­ju­sie­ji. O praė­ju­sie­ji žy­mūs tuo, kad bai­gia­ma res­tau­ruo­ti vie­na svar­biau­sių ra­jo­no pa­vel­do ver­ty­bių – Pak­ruo­jo si­na­go­ga. Net­ru­kus res­tau­ra­to­riai baigs dar­bus išo­rė­je ir im­sis at­kur­ti in­ter­je­rą. Pa­va­sa­riop, ti­kiuo­si, pra­si­dės se­no­sios Pak­ruo­jo gais­ri­nės sto­gi­nės res­tau­ra­ci­ja. Jau tu­ri­me pa­ruoš­tą pro­jek­tą re­konst­ruo­ti bu­vu­sią Pak­ruo­jo spaus­tu­vę ir jo­je įkur­ti mu­zie­jų. Be­lau­kia­me šau­ki­mo teik­ti pa­raiš­kas kon­kur­sui.


Vi­da GRI­GA­LIŪ­NIE­NĖ, klo­vai­nie­tė bib­lio­te­ki­nin­kė:

– Kad me­tai bū­tų ge­ri – sek­tų­si vi­si dar­bai, ne­prit­rūk­tų svei­ka­tos, o su­tik­ti žmo­nės šyp­so­tų­si ir bū­tų lai­min­gi.

Kal­bi­no Ja­ni­na ŠA­PAR­NIE­NĖ

Nuo­trau­kos au­to­rės ir „Pak­ruo­jo kraš­to“ ar­chy­vo

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas