(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
GAMINK ir balsuok
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
Pirmas puslapis

Ieškinys Savivaldybei – „ledinės gatvės“

2017 m. sausio 10 d.
Simona SIMONAVIČĖ

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių – ji kvie­čia at­si­liep­ti žmo­nes, ku­rie nu­ken­tė­jo. Gru­pės ieš­ki­nys bū­tų tei­kia­mas ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti. Pi­lie­ti­nę ini­cia­ty­vą pa­de­monst­ra­vu­si ad­vo­ka­tė D. Ru­sa­kie­nė pa­žy­mi, kad ieš­ki­niu sie­kia­ma ne pra­tur­tė­ti, o pri­vers­ti Sa­vi­val­dy­bę dirb­ti.

simona@skrastas.lt

Le­di­nės gat­vės su­kė­lė stre­są

„Ko Šiau­liams pa­vy­di ki­ti mies­tai? Šiau­liuo­se gat­vės – le­di­nės“ – praė­ju­sią sa­vai­tę "Facebook'e" sklan­dė juo­ke­lis, api­bū­di­nan­tis čiuo­žyk­lo­mis vir­tu­sias mies­to gat­ves.

Sa­vait­ga­lį so­cia­li­nio tink­lo var­to­to­jai ėmė da­ly­tis ra­gi­ni­mu jung­tis prie gru­pės ieš­ki­nio Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei, ku­rį sa­vo kon­to­ros pus­la­py­je pa­skel­bė ad­vo­ka­tė D. Ru­sa­kie­nė.

Per ke­lias die­nas įra­šas su­lau­kė dau­giau nei 400 pa­si­da­li­ji­mų, gau­sy­bės ko­men­ta­rų, bu­vo ak­ty­viai ap­ta­ri­nė­ja­mas vai­ruo­to­jus vie­ni­jan­čio­je gru­pė­je „Pa­gal­ba vai­ruo­to­jams Šiau­liuo­se“.

„Aki­vaiz­du, kad be­veik kiek­vie­nas šiau­lie­tis dėl pa­sta­ruo­ju me­tu Šiau­lių mies­to gat­vė­se su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos pa­ty­rė ne­pa­to­gu­mus, dva­si­nius su­krė­ti­mus, t.y. ne­tur­ti­nę ža­lą, – ra­šė ad­vo­ka­tė D. Ru­sa­kie­nė. – Sie­kiant įvyk­dy­ti sa­vo pi­lie­tiš­ką pa­rei­gą ir, kad ne­pa­si­kar­to­tų toks pat Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ne­veik­lu­mas, gat­vės bū­tų va­lo­mos ir bars­to­mos lai­ku ir tin­ka­mai, siū­lau šiau­lie­čiams, ku­rie dėl nuo 2017 m. sau­sio 4 d. Šiau­lių gat­vė­se su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos pa­ty­rė ne­pa­to­gu­mų, pa­reikš­ti gru­pės ieš­ki­nį dėl ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo“. Gru­pės ieš­ki­niui pa­teik­ti bū­ti­na su­rink­ti ne ma­žiau kaip 20 ieš­ko­vų.

Ad­vo­ka­tė D. Ru­sa­kie­nė pri­mi­nė, kas yra ne­tur­ti­nė ža­la: „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio ko­dek­so 6.250 str. nu­ma­to, kad ne­tur­ti­nė ža­la yra as­mens fi­zi­nis skaus­mas, dva­si­niai iš­gy­ve­ni­mai, ne­pa­to­gu­mai, dva­si­nis su­krė­ti­mas, emo­ci­nė dep­re­si­ja, pa­že­mi­ni­mas, re­pu­ta­ci­jos pa­blo­gė­ji­mas, bend­ra­vi­mo ga­li­my­bių su­ma­žė­ji­mas ir ki­ta, teis­mo įver­tin­ti pi­ni­gais“.

D. Ru­sa­kie­nė pa­žy­mi, kad jos kaip ad­vo­ka­tės pa­slau­gos bus tei­kia­mos ne­mo­ka­mai, ieš­ki­niu bus sie­kia­ma ne pra­tur­tė­ti (ne­tur­ti­nė ža­la bus įver­tin­ta sim­bo­liš­kai), o pri­vers­ti Sa­vi­val­dy­bę ne­veng­ti at­lik­ti jai pri­skir­tas pa­rei­gas.

„Ky­la pa­grįs­tas klau­si­mas, kas at­sa­kin­gas už tai, kad ne­va­ly­to­se gat­vė­se įvyks­ta eis­mo įvy­kiai? Sa­vi­val­dy­bė yra mies­to gat­vių sa­vi­nin­kas, ku­rio vie­na iš funk­ci­jų yra vie­ti­nės reikš­mės ke­lių ir gat­vių prie­žiū­ra, tai­sy­mas ir sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mas. Gat­vių va­ly­mas yra vie­na iš sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo są­ly­gų“, – tvir­ti­na tei­si­nin­kė.

Ieš­ki­nys – žmo­nių ini­cia­ty­va

„Šiau­lių kraš­tui“ ad­vo­ka­tė D. Ru­sa­kie­nė ko­men­ta­vo, jog ieš­ki­nys dar nė­ra pa­reikš­tas. Min­tis tai pa­da­ry­ti ki­lo gir­dint šiau­lie­čių nu­si­skun­di­mus vie­šo­jo­je erd­vė­je, kad Sa­vi­val­dy­bė ne­vyk­do sa­vo pa­rei­gų. Rea­liai veiks­mų žmo­nės ne­sii­ma, nes gal­būt ne­ži­no apie ga­li­my­bę gin­ti sa­vo in­te­re­sus, bi­jo.

„Tik­rai ne­tu­riu jo­kių po­li­ti­nių in­te­re­sų, ne­prik­lau­sau jo­kiai po­li­ti­nei par­ti­jai, ne­tu­riu pa­žin­čių Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je. Tie­siog esu šiau­lie­tė ir ma­ne pik­ti­na tai, kad kas­kart va­žiuo­dami pa­ti­ria­me ne­pa­to­gu­mų“, – sa­kė D. Ru­sa­kie­nė.

Teis­mo pre­cen­den­to, jog Sa­vi­val­dy­bė bū­tų pa­duo­ta į teis­mą dėl pra­stai va­lo­mų gat­vių žie­mos me­tu, Lie­tu­vo­je dar ne­bu­vo, ta­čiau teis­me bu­vo nag­ri­nė­ja­mos by­los dėl ke­lių prie­žiū­ros: at­si­vė­ru­sių duo­bių, ne­tvar­kin­gų gat­vių. „Gat­vių bars­ty­mas, va­ly­mas ly­giai taip pat api­ma gat­vių prie­žiū­rą“, – pa­žy­mi tei­si­nin­kė.

Dau­giau­sia sa­vi­val­dy­bėms ir su sa­vi­val­dy­bė­mis su­tar­tis su­da­riu­sioms įmo­nėms ieš­ki­nius pa­teik­da­vo drau­di­mo bend­ro­vės, rei­ka­lau­da­mos reg­re­so tvar­ka at­ly­gin­ti nuo­sto­lius dėl to, kad sa­vi­val­dy­bė ne­vyk­dė pa­rei­gų. Pa­vyz­džiui, bu­vo su­ga­din­tas au­to­mo­bi­lis dėl ne­tvar­kin­gų gat­vių.

„Įdo­mu, ar drau­di­mo bend­ro­vės ne­pa­reikš ieš­ki­nių dėl to, kad sa­vi­val­dy­bės ne­tin­ka­mai pri­žiū­ri gat­ves, t. y. ne­si­rū­pi­na, kad jos bū­tų nu­va­ly­tos?“ – svars­tė ad­vo­ka­tė.

D. Ru­sa­kie­nė in­for­ma­vo, jog at­si­lie­pė dau­giau nei 20 žmo­nių, at­si­žvel­giant į jų skai­čių bus spren­džia­ma, kaip elg­tis to­liau. Žmo­nėms bus išaiš­kin­ta, ko­kios yra ieš­ki­nio pa­tei­ki­mo są­ly­gos. Jei­gu juos ten­kins, tuo at­ve­ju bus krei­pia­ma­si į teis­mą.

„Vis­kas pri­klau­sys nuo žmo­nių no­ro, ar jie bus pa­si­ry­žę ei­ti iki ga­lo. Žmo­nės tu­rė­tų įver­tin­ti, kad by­li­nė­ji­ma­sis ne­trun­ka mė­ne­sį ar du, tol, kol ieš­ki­nys bus iš­nag­ri­nė­tas, ga­li atei­ti ne tik va­sa­ra, bet ir ki­ta žie­ma. Gal­būt pa­ge­rė­jus eis­mo są­ly­goms, žmo­nės pa­sa­kys, kad ne­be­tiks­lin­ga. Jei ne­bus žmo­nių ini­cia­ty­vos, ieš­ki­nys teis­mo ne­pa­sieks“, – sa­kė D. Ru­sa­kie­nė.

„Ne­bū­kit abe­jin­gi“ ir „iš­mo­kit vai­ruo­ti“

"Facebook'e" po siū­ly­mu jung­tis prie gru­pės ieš­ki­nio pa­si­py­lė įvai­riau­sių ver­ti­ni­mų: da­lis žmo­nių pri­ta­rė to­kiai ini­cia­ty­vai, ki­ti abe­jo­jo ga­li­my­be lai­mė­ti teis­me.

„Dėl skun­do teis­mui aš esu vi­su 200 pro­c. už, rei­kia val­džiai pa­ro­dyti, kad Šiau­liuo­se ne avi­nų ban­da gy­ve­na, bet tarp jų yra žmo­nių su­ge­ban­čių mąs­ty­ti ir gin­ti sa­vo tei­sė­tus lū­kes­čius. Ad­vo­ka­tei „res­pek­tas“ už ini­cia­ty­vą, nes prieš de­šimt me­tų ne­ra­dau nė vie­no ad­vo­ka­to Šiau­liuo­se, kad no­rė­tų pa­si­by­li­nė­ti su val­džia“, – idė­jai en­tu­zias­tin­gai pri­ta­rė vie­nas ko­men­ta­to­rius.

„Per­va­žia­vau pu­sę Lie­tu­vos ir aiš­ku vie­na – Lie­tu­va su vi­sais kai­mais tai ne Šiau­liai. Bu­vo la­bai ge­rų ke­lių, bu­vo pra­stes­nių, ne­tgi pra­stų, bet to­kių kaip Šiau­liuo­se – nie­kur... Ar žie­ma ki­tur ki­to­kia, ar va­ly­mo prie­mo­nės ki­to­kios, ar tik Šiau­liuo­se neaiš­ku, kaip su le­du ko­vo­ti?“ – pa­žymi ko­men­ta­to­rius. „Gal Šiau­liai už­bur­ti, kad drus­ka ne­be­vei­kia? Gal kai pa­sta­tė tą kly­kian­čią mer­gai­tę, Šiau­liai už­si­trau­kė pra­keiks­mą?“ – iro­ni­za­vo ki­tas.

Da­lis žmo­nių ra­gi­no vai­ruo­to­jus iš­mok­ti vai­ruo­ti, tin­ka­mai pa­ruoš­ti au­to­mo­bi­lį žie­mai, ta­da ir pro­ble­mų ne­bū­sią. Toks pa­siū­ly­mas taip pat su­lau­kė reak­ci­jos: „Gal dar ir gran­di­nes pa­siū­ly­sit įsi­gy­ti? Nau­jos pa­dan­gos le­do gat­vė­se ne­tirp­do“.

Da­liai ko­men­ta­to­rių ga­li­my­bė lai­mė­ti teis­me pa­si­ro­dė uto­piš­ka, nors pri­pa­žįs­ta­ma: „Ki­tur se­niai bū­tų už­ver­tę teis­mais ir by­lomis sa­vi­val­dy­bę...“

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Praė­ju­sią sa­vai­tę šiau­lie­čiai keiks­no­jo mies­to ke­lius pri­žiū­rin­čią bend­ro­vę, nes be­veik vi­so­se gat­vė­se su­si­da­rė le­do čiuo­žyk­los, eis­mo są­ly­gos stip­riai pa­blo­gė­jo.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė siū­lo dėl Šiau­lių gat­vė­se su­si­da­riu­sios pa­vo­jin­gos si­tua­ci­jos šiau­lie­čiams pa­reikš­ti gru­pi­nį ieš­ki­nį dėl ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo.

KO­MEN­TA­RAS IŠ SA­VI­VAL­DY­BĖS

To­kios si­tua­ci­jos dar ne­bu­vo

Gied­rė Men­do­za Her­re­ra, lai­ki­nai ei­nan­ti Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas:

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

– Apie šią ini­cia­ty­vą gir­dė­jau. Ge­rai, kad pas mus for­muo­ja­si pi­lie­ti­nė vi­suo­me­nė, žmo­nės nau­do­ja vi­sas tei­si­nes prie­mo­nes ap­gin­ti sa­vo tei­ses.

Jei Sa­vi­val­dy­bė to­kio ieš­ki­nio su­lauk­tų, jis tik­riau­siai bū­tų pe­rad­re­suo­tas pa­slau­gos tei­kė­jui (bend­ro­vei „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“, ku­ri rū­pi­na­si ke­lių prie­žiū­ra Šiau­liuo­se, – aut. pa­st.). Pas­lau­gos tei­kė­jas su­tar­ti­mi yra įsi­pa­rei­go­jęs už­tik­rin­ti sau­gų trans­por­to prie­mo­nių eis­mą mies­to gat­vė­se.

Ke­lių prie­žiū­ra Šiau­liuo­se be­si­rū­pi­nan­čios bend­ro­vės dar­bą vie­na­reikš­miš­kai įver­tin­ti su­dė­tin­ga: bu­vo su­si­da­riu­si la­bai su­dė­tin­ga si­tua­ci­ja, bet ran­go­vas ėmė­si vi­sų prie­mo­nių ją kuo grei­čiau iš­tai­sy­ti.

Sa­vi­val­dy­bė bet ko­kiu at­ve­ju yra at­sa­kin­ga. Jei bū­tų toks ieš­ki­nys, vi­sas fak­ti­nes ap­lin­ky­bes tu­rė­tų įver­tin­ti teis­mas. Mes pa­tys sa­vo dar­bą ver­ti­na­me su­bjek­ty­viai.

Jei sa­ky­tu­me, kad Sa­vi­val­dy­bė ne­dir­bo, va­di­na­si, išė­jo penk­ta­die­nį, už­ge­si­no švie­są ir nie­ko ne­da­rė. Mes vi­są lai­ką in­ten­sy­viai bend­ra­vo­me, va­ži­nė­jo­me po mies­tą, koor­di­na­vo­me tar­ny­bas. Ži­no­ma, nie­ka­da ne­ga­li visiškai pa­ten­kin­ti vi­sų lū­kes­čių.

Sa­vi­val­dy­bė sa­vo at­sa­ko­my­bės ne­si­kra­to, nes aki­vaiz­du, kad si­tua­ci­ja gat­vė­se tik­rai ne­bu­vo la­bai ge­ra, vi­si gy­ve­na­me vie­na­me mies­te. Ky­la emo­ci­jos, žmo­nės tu­ri tei­sę pik­tin­tis.

Rei­kia pa­si­mo­ky­ti iš to­kių si­tua­ci­jų ir atei­ty­je ne­be­da­ry­ti pa­na­šių klai­dų. Kaip įver­ti­no ran­go­vas, per vi­są jų dar­bo pra­kti­ką Šiau­lių mies­te dar nie­ka­da ne­bu­vo to­kia si­tua­ci­ja su­si­da­riu­si.

Dienos populiariausi

Apsauga nuo nedarbo – švedų kapitalas (8)

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Pau­lius Nor­man­tas išė­jo visam (12)

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (37)

pažanga, 2017-01-11 20:20
girdėjau Mendoza už limonus projektuoja šildomus šaligatvius - Visockas kabinete mygtuką nuspaus ir sniegas nutirps

įdomu, 2017-01-11 13:02
miestas virsta į čiuožyklą, o kaip oro uostas gyvena žiemą, jokių žynių nebegirdėti apie jo veiklą, tik pastebėjau, kad lėktuvų danguje nebematyti, tai gal ir jis užsidaro????

vaikštantis, 2017-01-11 10:22
o man patinka ledinės gatvės ir kiemai - tuoj pat atsimenu merą ir imu jam dėkoti už tikrą žiemą, nes po sniegu nesimato lapų ir kitų šiukšlių

Miunhauzenas, 2017-01-11 10:10
Cia nieko nepadarysi,ziema i Siaulius visada ateina netiketai ir nelauktai,tai ne Kaledu senelis,kuris visada atvaziuoja laiku-per Kaledas...

tiesa, 2017-01-11 09:42
Labai liūdna, bet Šiauliai virsta į mirštantį miestą ir politikai , ir tik politikai yra atsakingi už miesto ,o gal jau miestelio ateitį, nes jie kuria čia taisykles.Retorinis klausymas;ar yra Šiauliuose rimtų politikų?

Badaujantiems socdemams, 2017-01-11 08:38
Nepriklausomai nuo to kas yra valdžioje, gatves valo to paties Petro Klimaičio vairuojama žvyro barstyklė. Jei šaltis ir sniegas užklupo tuo metu kai Petras Klimaitis buvo kaime aplankyti sergančios uošvės, tai joks meras negalėjo turėti galios jį atšaukti iš kaimo per dvi valandas ir atlikti darbą kaip pridera. Labai negerai yra kai Putinui matant laisvos Lietuvos politinių partijų vadai griauna demokratijos pamatus ir nori užvaldyti šalį pagal savo taisykles. GĖDA.

Mažiau intrigų ir, 2017-01-11 02:45
špilkavimosi-tada reikalai pajudės.
Kai savivaldybėje balaganas-jokie mero ar antimero ar kunigaikščio ar caro
rinkimai nepadės.

y, 2017-01-11 01:00
Kas siemet matate siauliuose valimo masina gatveje.as pvz nei karto

atmintis, 2017-01-10 22:28
Teisus buvo R.Mikšys sakydamas, prieš kokius 4-ius metus , miesto tarybos posėdyje, kad su tokiu valdymu ir požiūriu į miestą, jis pavirs į kaimu, " Šiaulių kaimas".

Nila, 2017-01-10 22:13
GERB. SAVIVALDYBES PONAI.! ! !atvaziuokite i Radviliskio gatve ...nuo Regitros ...saligatviu ten neeeera .Einame gatve kuria vaziuoja masinos...LAVIRUOJAME tarp ju ...pernai skambinau prasiau nuvalyti pakelia ...ZADEJO .Siemet vel ZADA...Neduok DIEVE atsitiktu nelaime kuriam mamo vaikui suesiu TAS MENDOZAS su SUDU ...MAZIAU I SAVO KISENE DETU IR BUTU UZ KA GATVES V A L Y T I

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 37

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 37
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />