(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Geriausi žolės riedulininkai – R. Petrauskaitė ir V. Kringelis

2017 m. sausio 11 d.

Lie­tu­vos žo­lės rie­du­lio spe­cia­lis­tų ap­klau­so­je bu­vo iš­rink­ti ge­riau­si 2016 me­tų Lie­tu­vos žai­dė­jai, tre­ne­riai ir tei­sė­jai.

Ge­riau­sių Lie­tu­vos rie­du­li­nin­kų ti­tu­lai ant­rus me­tus iš ei­lės ati­te­ko tiems pa­tiems šiau­lie­čiams – Ra­mū­nei Pet­raus­kai­tei (Šiau­lių „Gint­ra-Strek­tė-Uni­ver­si­te­tas") ir Vai­do­tui Krin­ge­liui (Šiau­lių „Kle­vas-Šiau­liai").

Ge­riau­sių žai­dė­jų iki 18 me­tų ti­tu­lai taip pat ati­te­ko dviem Sau­lės mies­to at­sto­vams – Sa­man­tai Ja­kov­le­vai­tei ir Ni­kui And­ra­šiū­nui.

Tuo me­tu 16-me­čių ka­te­go­ri­jo­je ge­riau­siais bu­vo iš­rink­ti šiau­lie­tė Vik­to­ri­ja Bog­da­no­va ir šir­vin­tiš­kis Lu­kas Ja­nu­kai­tis.

Ge­riau­siu mo­te­rų ko­man­dos tre­ne­riu ta­po vil­nie­tis Mak­si­mas Ta­ra­so­vas, o vy­rų – šir­vin­tiš­kis Ro­mual­das Chme­liaus­kas.

Ge­riau­sio tei­sė­jo rin­ki­muo­se nie­kas ne­pri­ly­go šiau­lie­tei Vil­mai Bag­dans­kie­nei, o ak­ty­viau­sio žur­na­lis­to ti­tu­las ati­te­ko fo­tog­ra­fui Alf­re­dui Plia­džiui.

EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas