(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Įvykiai, aktualijos

Ke­li­nin­kai ir to­liau di­di­na ap­su­kas Šiau­liuo­se

2017 m. sausio 6 d.

Šiau­lių ke­lius su­kaus­tęs sto­ras le­do sluoks­nis ta­po tik­ru iš­šū­kiu ke­li­nin­kams, ku­rie vis dar dir­ba pa­di­din­tu in­ten­sy­vu­mu. Pa­sak ke­lių prie­žiū­ra Šiau­lių mies­te be­si­rū­pi­nan­čios bend­ro­vės „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ va­do­vo Andrejaus Barinovo, ko­vo­je su įsi­smar­ka­vu­sia žie­ma šią­nakt su­nau­do­ta maž­daug 50 to­nų drus­kos ir drus­kos-skal­dos mi­ši­nio. Taip pat bu­vo bars­to­mas spe­cia­lus kal­cio-chlo­ri­do mi­ši­nys, tu­rin­tis pa­grei­tin­ti le­do tir­pi­mo pro­ce­sus ir ne­leis­ti už­šal­ti iš nau­jo.

„Vi­są nak­tį mies­te dir­bo 8 tech­ni­kos prie­mo­nės, ku­rios pa­kar­to­ti­nai va­lė ir bars­tė ke­lius. Ka­dan­gi vis dar lai­ko­si itin že­ma, 15-17 laips­nių šal­čio, tem­pe­ra­tū­ra, drus­ka ne­vei­kia taip efek­ty­viai, kaip no­rė­tų­si, ka­dan­gi tirp­da­mas snie­gas kaip­mat už­šą­la vėl ir virs­ta le­du. Ke­lius gau­siai bars­to­me skir­tin­gais mi­ši­niais, eks­pe­ri­men­tuo­ja­me. Sli­džiau­siais lai­ky­ti ke­lio ruo­žai – įkal­nės ir via­du­kai, jau pa­bars­ty­ti ke­le­tą kar­tų, ne­be to­kie sli­dūs“, – aiš­ki­no A. Barinovas.

Jo tei­gi­mu, šiuo me­tu vi­sa­me mies­te va­ži­nė­ja dvi ma­ši­nos, ku­rių vie­na pri­pil­dy­ta drus­kos, ki­ta – drus­kos bei skal­dos mi­ši­niu, ir rea­guo­ja į taip va­di­na­mus „karš­tus“ taš­kus, ku­riuo­se fik­suo­ja­ma sli­di ke­lio dan­ga.

„Nuo 7 val. ry­to iki da­bar jau iš­bars­ty­ta 10 to­nų drus­kos ir 15 to­nų drus­kos-skal­dos mi­ši­nio. Pla­nuo­ja­ma, jog šią­nakt gat­vė­se pil­nu pa­jė­gu­mu dirbs vi­sos 8 tech­ni­kos prie­mo­nės, taip sie­kiant vi­sa­pu­siš­kai už­tik­rin­ti, kad gy­ven­to­jai ne­pa­tir­tų jo­kių ne­pa­to­gu­mų dėl pra­stų oro są­ly­gų“, – sa­kė „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ va­do­vas.

Bend­ro­vės duo­me­ni­mis, ša­li­gat­viai vi­sa­me mies­te yra nu­va­ly­ti, pa­bars­ty­ti ir jo­kių nu­si­skun­di­mų tiek iš pa­čių gy­ven­to­jų, tiek iš Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ne­gau­ta. Šiau­lie­čiai pra­šo­mi ir to­liau iš­lik­ti bud­rūs, lai­ky­tis sau­gaus grei­čio ir at­stu­mo ke­ly­je, ne­pa­lik­ti sa­vo au­to­mo­bi­lių ne­ju­di­na­mų il­gam lai­kui kelk­raš­čiuo­se, kad ne­su­da­ry­ti kliū­čių ke­li­nin­kams.

Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, sau­sio 7-os nak­tį žy­mes­nio snie­go ne­nu­ma­to­ma. Že­miau­sia tem­pe­ra­tū­ra 20–25, vie­to­mis va­ka­ri­niuo­se ra­jo­nuo­se 15–17, pa­jū­ry­je 11–13 laips­nių šal­čio. Ry­toj die­ną va­ka­ri­niuo­se ra­jo­nuo­se daug kur pa­snigs. Aukš­čiau­sia tem­pe­ra­tū­ra 10–15, ry­ti­nia­me ša­lies pa­kraš­ty­je vie­to­mis iki 19, va­ka­ri­niuo­se ra­jo­nuo­se 4–9, pa­jū­ry­je 0–2 laips­niai šal­čio.

Užs. Nr. 338925

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />