(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
GAMINK ir balsuok
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
Įvykiai, aktualijos

Į Savivaldybės direktorius – trys pretendentai

2017 m. sausio 6 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių mies­to val­džios kri­zei iš­spręs­ti su­ras­ti net trys pre­ten­den­tai į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Va­kar jie įvar­dy­ti frak­ci­jų se­niū­nų suei­go­je. Kan­di­da­tus siū­lo ir me­ras, ir frak­ci­jos, ini­ci­ja­vu­sios po­ky­čius Sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė­je.

ruta@skrastas.lt

Me­ro pa­si­rin­ki­mas – tei­si­nin­kas

Va­kar frak­ci­jų va­do­vų suei­gą me­ras su­šau­kė, kad pri­sta­ty­tų sa­vo pa­si­rink­tą kan­di­da­tą – tei­si­nin­ką, ad­vo­ka­tą Ar­ną Il­gaus­ką. Jis – ne­par­ti­nis. Pre­ten­den­tas bu­vo pa­kvies­tas da­ly­vau­ti suei­go­je.

Iš Šiau­lių ki­lęs 44 me­tų A. Il­gaus­kas yra tei­sės ma­gist­ras, bai­gęs Lie­tu­vos tei­sės uni­ver­si­te­tą (da­bar My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tas). Nuo 2009 me­tų iki šiol yra pra­kti­kuo­jan­tis ad­vo­ka­tas.

Prieš tai dir­bo vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Va­do­va­vo Šiau­lių vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­bai. Yra dir­bęs Vals­ty­bės kont­ro­lės Fi­nan­si­nio au­di­to te­ri­to­ri­nio de­par­ta­men­to vy­riau­siuo­ju tei­si­nin­ku.

Tei­si­nin­ko kar­je­rą A. Il­gaus­kas pra­dė­jo dirb­da­mas tar­dy­to­ju Tar­dy­mo sky­riu­je prie Šiau­lių mies­to vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to.

Bu­vęs ap­skri­ties vir­ši­nin­kas ir vers­li­nin­kė

Nau­jos dau­gu­mos ini­cia­to­riai me­rui pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją ir apie sa­vo pa­rink­tas dvi kan­di­da­tū­ras. So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas Jus­ti­nas Sar­taus­kas in­for­ma­ci­ją įre­gist­ra­vo ir Ta­ry­bos sek­re­to­ria­te.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi siū­lo­mas bu­vęs Kau­no ap­skri­ties vir­ši­nin­kas 59 me­tų Ro­mual­das Mor­ke­vi­čius. Da­bar dir­ba Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu ener­ge­ti­kos klau­si­mais.

R. Mor­ke­vi­čius yra elekt­ros sis­te­mų in­ži­nie­rius, bai­gė Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­tą. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te bai­gė ga­my­bos va­dy­bą.

R. Mor­ke­vi­čius yra dir­bęs Šiau­lių elekt­ros tink­lų di­rek­to­riu­mi, vė­liau – AB „Va­ka­rų skirs­to­mie­ji tink­lai“ Šiau­lių re­gio­no va­do­vu. Dir­bo ir pri­va­čia­me vers­le sam­do­mu va­do­vu.

R. Mor­ke­vi­čius yra pri­klau­sęs Pi­lie­ti­nės de­mok­ra­ti­jos par­ti­jai.

Dar vie­na kan­di­da­tė – 40 me­tų šiau­lie­tė eko­no­mi­kos ma­gist­rė, va­dy­bos ir vers­lo ba­ka­lau­rė Vai­va Ma­ci­jaus­kie­nė. Stu­di­jas bai­gė Šiau­lių uni­ver­si­te­te.

Dir­ba vers­le, yra Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos na­rė, aso­cia­ci­jos „Bal­ti­jos bal­dų klas­te­ris“ lai­ki­no­ji di­rek­to­rė ir val­dy­bos pir­mi­nin­kė. Dir­ba UAB „Or­na­tas" ko­mer­ci­jos di­rek­to­re ir UAB „Vi­ja Idė­ja“ di­rek­to­re.

Yra dir­bu­si Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­jo­je lek­to­re.

V. Ma­ci­jaus­kie­nė – ne­par­ti­nė. 2011 me­tais da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se į Šiau­lių mies­to ta­ry­bą kaip Ne­par­ti­nių koa­li­ci­jos są­ra­šo, ku­rį ve­dė And­rius Še­džius, kan­di­da­tė.

Dar ti­ki­si dia­lo­go

J. Sar­taus­kas „Šiau­lių kraš­tą“ pa­ti­ki­no, jog pa­sta­ro­sios kan­di­da­tū­ros siū­lo­mos bend­ru su­ta­ri­mu frak­ci­jų, ku­rios pri­klau­so nau­jai dau­gu­mai.

„Mes ne­rei­ka­lau­ja­me, kad šios kan­di­da­tū­ros iš kar­to ir bū­tų tei­kia­mos Ta­ry­bai, – sa­kė jis prieš se­niū­nų suei­gą. – Rei­ka­lau­ja­me tik dia­lo­go, kvie­čia­me ir su šiais kan­di­da­tais su­si­tik­ti. Ta­da sė­da­me ir ta­ria­mės, kas ga­lė­tų po­zi­ci­ją užim­ti. Ne­ga­li bū­ti vie­na­ša­liš­kų spren­di­mų.“

Jo žo­džiais, Ta­ry­bo­je di­rek­to­rius tu­ri su­lauk­ti aiš­kaus pa­lai­ky­mo, „ne ko­kių 14 bal­sų, ku­rių ga­li už­tek­ti, o 20–25 bal­sų“.

„Di­rek­to­riui rei­kės dirb­ti su Ta­ry­ba, ne vien su me­ru, – ar­gu­men­ta­vo bū­ti­ny­bę tar­tis ir De­nis Mi­cha­len­ko, frak­ci­jos „Už Šiau­lius“ se­niū­nas. – Į konf­ron­ta­ci­ją nei­na­me, bet ne­no­ri­me, kad klau­si­mas bū­tų spren­džia­mas iš jė­gos po­zi­ci­jų ir ren­ka­ma­si tik iš vie­no kan­di­da­to. Jei­gu svars­ty­si­me ke­lis – iš­si­rink­si­me ge­riau­sią.“

Pa­va­duo­to­jus pa­lai­ko

Po­li­ti­kai svars­tė, jei­gu „ne­bus pri­me­ta­ma vie­na nuo­mo­nė“, di­rek­to­riaus klau­si­mas ga­li bū­ti iš­spręs­tas ei­li­nia­me sau­sio 26 die­nos Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis po in­ter­pe­lia­ci­jos bu­vo at­leis­tas sau­sio 2 die­ną. Pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą nau­jas di­rek­to­rius tu­ri bū­ti pa­skir­tas per du mė­ne­sius. Ki­taip mies­tui gre­sia tie­sio­gi­nis val­dy­mas ir prieš­lai­ki­niai rin­ki­mai.

Ta­ry­bos po­sė­dį me­ras šau­kia ir sau­sio 11 die­ną – dėl di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų li­be­ra­lės Gied­rės Men­do­zos Her­re­ros ir kon­ser­va­to­riaus Mar­ty­no Šiur­kaus pra­šy­mų at­leis­ti.

Ko­kia bus nau­jo­sios dau­gu­mos po­zi­ci­ja?

„Pa­va­duo­to­jai į Ta­ry­bą ei­na, no­rė­da­mi pa­si­tik­rin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą. Mū­sų pa­si­ti­kė­ji­mą jie tu­ri – abu, – pa­ti­ki­no J. Sar­taus­kas. – Apie tai pa­sa­kė­me ir sky­rių ve­dė­jams.“

Va­kar po li­gos grį­žu­si į dar­bą G. Her­re­ra Men­do­za pra­dė­jo ei­ti lai­ki­no­sios di­rek­to­rės pa­rei­gas.

Pa­lai­ky­da­mi ją J. Sar­taus­kas ir D. Mi­cha­len­ko ry­tą da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bės pa­da­li­nių va­do­vų pa­si­ta­ri­me.

Dienos populiariausi

Apsauga nuo nedarbo – švedų kapitalas (8)

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Pau­lius Nor­man­tas išė­jo visam (12)

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (29)

bus a ne, 2017-01-07 20:34
a tai bus konkursas, a nebus?

Miunhauzenas, 2017-01-07 10:48
L.e.p.direktoriau,buk geras,paaiskink,kas per darbas darbotvarkeje "11,00 Prisikelimo aikstes gamybinis susirinkimas"..?

Faktas, 2017-01-06 23:27
Palikim p.Bivaini ramybeje ir taip zmogelis prisikankino.
Juk tiek daug nauju darbo vietu sukure vadovaudamas tiek daug su verslu bendravo !
Tikrai bus sunku darba issirinkti is n.pasiulymu ,juk verslui talentai reikalingi.

Varlė, 2017-01-06 22:43
eikit į feisbuką. Ten visas savivaldybės darbas persikėlė. Ir dar bus kuriami nauji tinklalapiai bėdoms dauginti. Tada jie dar priims į darbą naujų patarėjų ir advokatų skundikams patenkinti. Čia visi save giria kaip su liežuviais gatves valo. Ir kaip ekipažai GPS sekami. Kameromis matomi. Ir žiūrovui nuogi pateikiami tiesiai į išmaniuosius. Visi stebėti gali ir lygiai taip pat, kaip ir jie - nieko neveikti - virtualiai aktyviems būti. Net vaikščioti nebekviečia. Žiemą druską išbarstys, pavasarį keliai nuo jos atitirps.

Greitai viskas bus internetuose video medžiagoje pateikiama, nes darbo metu feisbuke ilgai nepasėdėsi - kava atauš, su mama ar dėde nepakalbėsi. Arkose nepapietausi. Dabar dronais bus viskas filmuojama. Kad mažiau mieste lapų matytųsi, fasadai gražesni. Bokech uždėjai, pašviesinai ir vaizdelis - ledas. Vėliau su žmona ir šuniuku bei lakštingalomis medžiaga montuojama už valstybinius eurus. Tiesiog technologinė ateitis Šiaulių laukia. Multikai, labanakt vaikučiams.

neatidziam, 2017-01-06 18:33
L. E. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS DARBOTVARKĖ
Penktadienis, 2017 m. sausio 6 d.
8.00 Darbas su dokumentais
11.00 Prisikėlimo aikštės gamybinis susirinkimas
11.00 Pasitarimas su skyrių vedėjais
14.00 Pasitarimas dėl strateginio veiklos plano
16.00 Darbas su dokumentais

Nesupratau, 2017-01-06 16:21
Ar Her­re­ra, kuri atsakinga už gatvių valymo kontrolę Šiauliuose, vėl serga ar jau pagaliau pasitraukė iš pareigų, nes neskelbiama jos šios dienos darbotvarkė ?

patas, 2017-01-06 14:38
"šio žmogaus kraujo"
Kokį žmogų čia turi galvoje Emilija?

Emilija, 2017-01-06 13:03
Merui svarbu darbas, o tarybai – intrigos. Tada siūlau merui elgtis kaip Pilotui: „Žinokitės, aš esu nekaltas dėl šio žmogaus kraujo“. Pažiūrėsim kuo baigsis tarybos kai kurių narių intrigos.
Aš taip pat norėjau tik apsaugoti nesąžiningą alimentininką nuo tolesnių bėdų. Reikia kirsti per nesąžiningų žmonių puikybę ir taip visiems lipti iš duobės

siaulietis, 2017-01-06 12:41
kandidatas turi buti nepartinis,nusibodo nomenklatura ir visos vagystes...

patas, 2017-01-06 12:38
Pagal VSĮ 11 straipsnį (6) jeigu direktorius atleidžiamas iš pareigų prieš terminą, per du mėnesius taryba turi paskirti direktorių.
Pagal 16 straipsnį (2) Išimtinė tarybos kompetencija: 9) direktoriaus priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų.
Pagal 20 straipsnį (2) Meras: 4) reglamento nustatyta tvarka pristato, derina ir teikia tarybai direktoriaus kandidatūrą.
Galima prognozė:
Tarybos dauguma deleguoja savo kandidatą į direktoriaus pareigas (teikia merui). Meras jos nepristato, nederina ir neteikia tarybai.
Meras pristato, derina ir teikia tarybai į direktoriaus pareigas savo kandidatūrą. Taryba jo nepriima į pareigas.
Patas, kuris gali tęstis 2 mėn. (iki kovo 2 d.); po to pradeda veikti Laikino tiesioginio valdymo įstatymas: Vyriausybės pasiūlymu laikinai (iki 6 mėn.) gali būti Seimo nutarimu įvedamas tiesioginis valdymas; nustatoma naujų rinkimų į tarybą data, naujai išrinkta (laikinoji) taryba (iš tarybos narių) išrenka merą. Tarybos ir mero kadencija baigiasi tuo laiku kaip būtų pasibaigusi įgaliojimų netekusios tarybos kadencija (Šiaulių atveju – 2019 m. kovo mėn.).

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 29

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 29
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />