(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Į Savivaldybės direktorius – trys pretendentai

2017 m. sausio 6 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių mies­to val­džios kri­zei iš­spręs­ti su­ras­ti net trys pre­ten­den­tai į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Va­kar jie įvar­dy­ti frak­ci­jų se­niū­nų suei­go­je. Kan­di­da­tus siū­lo ir me­ras, ir frak­ci­jos, ini­ci­ja­vu­sios po­ky­čius Sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė­je.

ruta@skrastas.lt

Me­ro pa­si­rin­ki­mas – tei­si­nin­kas

Va­kar frak­ci­jų va­do­vų suei­gą me­ras su­šau­kė, kad pri­sta­ty­tų sa­vo pa­si­rink­tą kan­di­da­tą – tei­si­nin­ką, ad­vo­ka­tą Ar­ną Il­gaus­ką. Jis – ne­par­ti­nis. Pre­ten­den­tas bu­vo pa­kvies­tas da­ly­vau­ti suei­go­je.

Iš Šiau­lių ki­lęs 44 me­tų A. Il­gaus­kas yra tei­sės ma­gist­ras, bai­gęs Lie­tu­vos tei­sės uni­ver­si­te­tą (da­bar My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tas). Nuo 2009 me­tų iki šiol yra pra­kti­kuo­jan­tis ad­vo­ka­tas.

Prieš tai dir­bo vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Va­do­va­vo Šiau­lių vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­bai. Yra dir­bęs Vals­ty­bės kont­ro­lės Fi­nan­si­nio au­di­to te­ri­to­ri­nio de­par­ta­men­to vy­riau­siuo­ju tei­si­nin­ku.

Tei­si­nin­ko kar­je­rą A. Il­gaus­kas pra­dė­jo dirb­da­mas tar­dy­to­ju Tar­dy­mo sky­riu­je prie Šiau­lių mies­to vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to.

Bu­vęs ap­skri­ties vir­ši­nin­kas ir vers­li­nin­kė

Nau­jos dau­gu­mos ini­cia­to­riai me­rui pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją ir apie sa­vo pa­rink­tas dvi kan­di­da­tū­ras. So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas Jus­ti­nas Sar­taus­kas in­for­ma­ci­ją įre­gist­ra­vo ir Ta­ry­bos sek­re­to­ria­te.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi siū­lo­mas bu­vęs Kau­no ap­skri­ties vir­ši­nin­kas 59 me­tų Ro­mual­das Mor­ke­vi­čius. Da­bar dir­ba Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu ener­ge­ti­kos klau­si­mais.

R. Mor­ke­vi­čius yra elekt­ros sis­te­mų in­ži­nie­rius, bai­gė Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­tą. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te bai­gė ga­my­bos va­dy­bą.

R. Mor­ke­vi­čius yra dir­bęs Šiau­lių elekt­ros tink­lų di­rek­to­riu­mi, vė­liau – AB „Va­ka­rų skirs­to­mie­ji tink­lai“ Šiau­lių re­gio­no va­do­vu. Dir­bo ir pri­va­čia­me vers­le sam­do­mu va­do­vu.

R. Mor­ke­vi­čius yra pri­klau­sęs Pi­lie­ti­nės de­mok­ra­ti­jos par­ti­jai.

Dar vie­na kan­di­da­tė – 40 me­tų šiau­lie­tė eko­no­mi­kos ma­gist­rė, va­dy­bos ir vers­lo ba­ka­lau­rė Vai­va Ma­ci­jaus­kie­nė. Stu­di­jas bai­gė Šiau­lių uni­ver­si­te­te.

Dir­ba vers­le, yra Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos na­rė, aso­cia­ci­jos „Bal­ti­jos bal­dų klas­te­ris“ lai­ki­no­ji di­rek­to­rė ir val­dy­bos pir­mi­nin­kė. Dir­ba UAB „Or­na­tas" ko­mer­ci­jos di­rek­to­re ir UAB „Vi­ja Idė­ja“ di­rek­to­re.

Yra dir­bu­si Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­jo­je lek­to­re.

V. Ma­ci­jaus­kie­nė – ne­par­ti­nė. 2011 me­tais da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se į Šiau­lių mies­to ta­ry­bą kaip Ne­par­ti­nių koa­li­ci­jos są­ra­šo, ku­rį ve­dė And­rius Še­džius, kan­di­da­tė.

Dar ti­ki­si dia­lo­go

J. Sar­taus­kas „Šiau­lių kraš­tą“ pa­ti­ki­no, jog pa­sta­ro­sios kan­di­da­tū­ros siū­lo­mos bend­ru su­ta­ri­mu frak­ci­jų, ku­rios pri­klau­so nau­jai dau­gu­mai.

„Mes ne­rei­ka­lau­ja­me, kad šios kan­di­da­tū­ros iš kar­to ir bū­tų tei­kia­mos Ta­ry­bai, – sa­kė jis prieš se­niū­nų suei­gą. – Rei­ka­lau­ja­me tik dia­lo­go, kvie­čia­me ir su šiais kan­di­da­tais su­si­tik­ti. Ta­da sė­da­me ir ta­ria­mės, kas ga­lė­tų po­zi­ci­ją užim­ti. Ne­ga­li bū­ti vie­na­ša­liš­kų spren­di­mų.“

Jo žo­džiais, Ta­ry­bo­je di­rek­to­rius tu­ri su­lauk­ti aiš­kaus pa­lai­ky­mo, „ne ko­kių 14 bal­sų, ku­rių ga­li už­tek­ti, o 20–25 bal­sų“.

„Di­rek­to­riui rei­kės dirb­ti su Ta­ry­ba, ne vien su me­ru, – ar­gu­men­ta­vo bū­ti­ny­bę tar­tis ir De­nis Mi­cha­len­ko, frak­ci­jos „Už Šiau­lius“ se­niū­nas. – Į konf­ron­ta­ci­ją nei­na­me, bet ne­no­ri­me, kad klau­si­mas bū­tų spren­džia­mas iš jė­gos po­zi­ci­jų ir ren­ka­ma­si tik iš vie­no kan­di­da­to. Jei­gu svars­ty­si­me ke­lis – iš­si­rink­si­me ge­riau­sią.“

Pa­va­duo­to­jus pa­lai­ko

Po­li­ti­kai svars­tė, jei­gu „ne­bus pri­me­ta­ma vie­na nuo­mo­nė“, di­rek­to­riaus klau­si­mas ga­li bū­ti iš­spręs­tas ei­li­nia­me sau­sio 26 die­nos Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis po in­ter­pe­lia­ci­jos bu­vo at­leis­tas sau­sio 2 die­ną. Pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą nau­jas di­rek­to­rius tu­ri bū­ti pa­skir­tas per du mė­ne­sius. Ki­taip mies­tui gre­sia tie­sio­gi­nis val­dy­mas ir prieš­lai­ki­niai rin­ki­mai.

Ta­ry­bos po­sė­dį me­ras šau­kia ir sau­sio 11 die­ną – dėl di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų li­be­ra­lės Gied­rės Men­do­zos Her­re­ros ir kon­ser­va­to­riaus Mar­ty­no Šiur­kaus pra­šy­mų at­leis­ti.

Ko­kia bus nau­jo­sios dau­gu­mos po­zi­ci­ja?

„Pa­va­duo­to­jai į Ta­ry­bą ei­na, no­rė­da­mi pa­si­tik­rin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą. Mū­sų pa­si­ti­kė­ji­mą jie tu­ri – abu, – pa­ti­ki­no J. Sar­taus­kas. – Apie tai pa­sa­kė­me ir sky­rių ve­dė­jams.“

Va­kar po li­gos grį­žu­si į dar­bą G. Her­re­ra Men­do­za pra­dė­jo ei­ti lai­ki­no­sios di­rek­to­rės pa­rei­gas.

Pa­lai­ky­da­mi ją J. Sar­taus­kas ir D. Mi­cha­len­ko ry­tą da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bės pa­da­li­nių va­do­vų pa­si­ta­ri­me.

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas