(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Krašto žinios

Ko­kių ti­ki­tės ką tik pra­si­dė­ju­sių Ug­ni­nio Gai­džio me­tų?

2017 m. sausio 6 d.

Ko­kių ti­ki­tės ką tik pra­si­dė­ju­sių Ug­ni­nio Gai­džio me­tų?

Au­ri­mas BIČ­KA, Pak­ruo­jo prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­rio vir­ši­nin­kas:

– Kad, ne­pai­sant me­tų pa­va­di­ni­mo, bū­tų ma­žiau gais­rų! Ti­ki­mės vi­suo­me­nės su­pra­ti­mo, jog pir­miau­sia ug­nies rei­kia sau­go­tis pa­tiems, elg­tis at­sa­kin­gai. Vos spė­jo pra­si­dė­ti me­tai – ir vėl iš­lin­do se­nos bė­dos: rū­kan­tis žmo­gus su­kė­lė gais­rą... No­rė­tu­me ir glau­des­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su ra­jo­no va­do­vy­be, tas bė­das spren­džiant.


Zi­ta VĖ­ŽIE­NĖ, vi­suo­me­ni­nin­kė, kraš­to­ty­ri­nin­kė, Pak­ruo­jo ra­jo­no trem­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jos ly­de­rė:

– Van­de­nio ho­ros­ko­pas šiems me­tams ne­blo­gas, tai gal ir me­tai bus ge­ri. Pla­nų kol kas ne­ku­riu – tvar­kau sa­vo ar­chy­vus. Me­tų pa­bai­go­je pa­sly­dus lū­žo ran­ka, tad dėl šios ne­lai­mė­lės man – tar­si žie­mos at­so­to­gos. No­riu skai­ty­ti, su­si­pa­žin­ti su ki­tų kraš­to­ty­ri­nin­kų dar­bais. Aiš­ku, bus veik­los ir Trem­ti­nių są­jun­go­je.


Vai­do­tas AND­RI­KO­NIS, vers­li­nin­kas, au­to­mo­bi­lių spor­to en­tu­zias­tas:

– Kad me­tai ne­bū­tų blo­ges­ni nei per­nykš­čiai. Jau pla­nuo­jam au­to­mo­bi­lių sla­lo­mo var­žy­bas Lin­ku­vo­je, kur jos per­nai pui­kiai pa­vy­ko. Steng­si­mės ir šie­met neap­si­leis­ti, or­ga­ni­zuo­ti ne ma­žiau var­žy­bų nei jų gau­siais 2016-ai­siais. O vers­lo sėk­mė – tai jau kaip Die­vas duos (juo­kia­si). Jei ge­rai sek­sis, su bend­ra­sa­vi­nin­kiu įmo­nę plė­sim. Bet at­si­lie­pia emig­ra­ci­ja – nuo­la­ti­niai klien­tai iš­va­žiuo­ja...


Min­dau­gas VE­LIU­LIS, Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus spe­cia­lis­tas:

– Kad šie me­tai bū­tų ne ma­žiau dar­bin­gi nei praė­ju­sie­ji. O praė­ju­sie­ji žy­mūs tuo, kad bai­gia­ma res­tau­ruo­ti vie­na svar­biau­sių ra­jo­no pa­vel­do ver­ty­bių – Pak­ruo­jo si­na­go­ga. Net­ru­kus res­tau­ra­to­riai baigs dar­bus išo­rė­je ir im­sis at­kur­ti in­ter­je­rą. Pa­va­sa­riop, ti­kiuo­si, pra­si­dės se­no­sios Pak­ruo­jo gais­ri­nės sto­gi­nės res­tau­ra­ci­ja. Jau tu­ri­me pa­ruoš­tą pro­jek­tą re­konst­ruo­ti bu­vu­sią Pak­ruo­jo spaus­tu­vę ir jo­je įkur­ti mu­zie­jų. Be­lau­kia­me šau­ki­mo teik­ti pa­raiš­kas kon­kur­sui.


Vi­da GRI­GA­LIŪ­NIE­NĖ, klo­vai­nie­tė bib­lio­te­ki­nin­kė:

– Kad me­tai bū­tų ge­ri – sek­tų­si vi­si dar­bai, ne­prit­rūk­tų svei­ka­tos, o su­tik­ti žmo­nės šyp­so­tų­si ir bū­tų lai­min­gi.

Kal­bi­no Ja­ni­na ŠA­PAR­NIE­NĖ

Nuo­trau­kos au­to­rės ir „Pak­ruo­jo kraš­to“ ar­chy­vo

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Mokytojas Danijoje tapo statybininku (1)

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />