(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
GAMINK ir balsuok
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
Pirmas puslapis

Į po­li­ti­ką jau įtrau­ktos ir švie­ti­mo įstai­gos

2017 m. sausio 10 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Va­kar į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sią tra­di­ci­nę spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­gir­ti me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko ir jo dar­bų atė­jo iš mies­to biu­dže­to fi­nan­suo­ja­mų švie­ti­mo ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai ir na­riai.

Ar iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų fi­nan­suo­ja­mos įstai­gos ir klu­bai ėmė žais­ti „val­do­mą de­mok­ra­ti­ją“?

rita@skrastas.lt

Ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų pa­lai­ky­mas ir 26,5 tūks­tan­čio eu­rų

Šiau­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tę Vi­dą Po­ciu­vie­nę at­ly­dė­jo Ge­no­vai­tė Če­ka­taus­kie­nė (Šiau­lių šir­di­nin­kų klu­bas), Ire­na Bal­čiū­nie­nė (Šiau­lių ve­te­ra­nų spor­to klu­bas), Lai­mu­tė Kan­čaus­kie­nė (Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­ja), Ele­na Ei­du­kie­nė (Šiau­lių mo­ky­to­jų pen­si­nin­kų klu­bas „Švie­sa").

Kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tė žur­na­lis­tams skai­tė iš po­pie­riaus la­po: „Ati­džiai ir kri­tiš­kai ste­bė­jo­me jo vyk­do­mus dar­bus“, „po­ky­čiai mies­to ta­ry­bo­je ir nau­jos val­dan­čio­sios dau­gu­mo su­for­ma­vi­mas opo­zi­ci­niu prin­ci­pu mus nu­ste­bi­no“, „rin­ko­me mies­to Ta­ry­bą ne tam, kad ji pa­li­ki­nė­tų po­sė­džių sa­lę, tar­si mo­ki­nu­kai iš­si­gan­dę kont­ro­li­nio“, „li­ko tik vie­nas me­ras, ku­rį vi­so­mis pa­stan­go­mis sten­gia­ma­si ap­kal­tin­ti mies­te su­si­klos­čiu­sia si­tua­ci­ja“, „juos iš­si­rin­ko­me ne tam, kad psi­cho­lo­gi­niu ir sa­vo po­li­ti­niu svo­riu vers­tų šiau­lie­čių tie­sio­giai iš­rink­tą me­rą Ar­tū­rą Vi­soc­ką“, „rei­kia (...) leis­ti me­rui (...) teik­ti Ta­ry­bai sa­vo pa­si­rink­tą kan­di­da­tą mies­to Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­goms užim­ti“ ir taip to­liau.

Dar raš­te pa­žy­mė­ta: „(...) mū­sų Šiau­lių tei­gia­mi po­ky­čiai džiu­gi­na mus, kaip mies­tie­čius ir kaip rin­kė­jus, ne­suk­ly­du­sius ati­duo­dant sa­vo bal­sus at­sa­kin­gam mies­to šei­mi­nin­kui“.

Į klau­si­mą, ar ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai po­li­ti­kuo­ja me­ro pa­kvies­ti, V. Po­ciu­vie­nė at­sa­kė: „Gink Die­ve, ne“. Esą „vi­suo­me­ni­nin­kai pa­tys ma­to, kad mies­tas žlun­ga, dar­bai ne­vyk­do­mi, nie­kas ne­da­ro­ma, o vie­nas mies­to me­ras ne­ga­li at­lik­ti dar­bų už vi­sus“.

Re­dak­ci­jos ži­nio­mis, Sa­vi­val­dy­bė 2016 me­tais nevyriausybinių organizacijų pro­jek­tams bu­vo sky­ru­si 25 tūks­tan­čius eu­rų. 2017 me­tų biu­dže­to pro­jek­te ei­lu­tė­je „Ska­tin­ti ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą ir už­tik­rin­ti jų plėt­rą“ jau pla­nuo­ja­ma skir­ti 26,5 tūks­tan­čio eu­rų.

Švie­ti­mo įstai­gų „džiaugs­mai“ tu­ri sa­vo kai­ną?

Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Sil­vi­ja Ba­ra­naus­kie­nė kal­bė­jo ne tik sa­vo, bet ir Lie­tu­vos mo­kyk­lų va­do­vų aso­cia­ci­jos Šiau­lių sky­riaus var­du, nes yra sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja.

„No­rė­čiau pa­si­džiaug­ti, kad 2016 me­tais Šiau­lių mo­kyk­los la­bai gra­žiai at­lie­ka sa­vo švie­ti­mie­tiš­ką ir kul­tū­ri­nę mi­si­ją. 2016 me­tais mies­to mo­kyk­los ga­li di­džiuo­tis pui­kiais mo­ki­nių ug­dy­mo re­zul­ta­tais“, – sa­kė mo­kyk­los va­do­vė ir mi­nė­jo ki­tus „mo­kyk­lų pa­sie­ki­mus ir džiaugs­mus“, sa­vo pa­si­sa­ky­mą bai­gu­si žo­džiais „per daug gra­žiai pa­si­sa­kiau“.

Iki­mo­kyk­li­nių ug­dy­mo įstai­gų va­do­vų aso­cia­ci­jai at­sto­vau­jan­ti Si­gi­ta Sa­viš­če­vie­nė, lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“ di­rek­to­rė, pa­reiš­kė: „Tie­siog džiau­gia­mės sa­vi­val­dy­bės po­žiū­riu 2015– 2016 me­tais į iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas, kad ge­bė­jo­me drau­ge spręs­ti klau­si­mus, ge­ri­nant ug­dy­mo ap­lin­kas iki­mo­kyk­li­nė­se įstai­go­se, at­si­ra­do tvo­ros – nors ne vi­suo­se dar­že­liuo­se“. Iš­var­di­ju­si vi­sus „džiaugs­mus“, „Žio­ge­lio“ di­rek­to­rė S. Sa­viš­če­vie­nė sa­kė, kad tai – „Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų nuo­pel­nas“.

Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los di­rek­to­rė Ire­na Šliu­že­lie­nė pri­pa­ži­no: „Ka­dan­gi esa­me pa­kvies­ti į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ne­tu­ri­me pa­sa­ky­ti nė vie­no blo­go žo­džio. Esa­me ma­to­mi, ver­ti­na­mi,... pa­gal kiek­vie­no vai­ko gal­vy­tę gau­na­me fi­nan­sa­vi­mą įstai­gai“ Ir pa­ra­gi­no: „Tru­pu­čiu­ką džiu­ge­sio pa­ra­šy­kit!“

Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­ro di­rek­to­rius Gin­ta­ras Oliš­ke­vi­čius taip pat džiau­gė­si: trak­to­riu­mi, ap­šil­tin­to­mis du­ri­mis ir ki­tais „džiaugs­mais“.

Kas pa­kvie­tė švie­ti­mo ir vai­kų ug­dy­mo įstai­gų va­do­vus da­ly­tis „džiaugs­mais“?

I. Šliu­že­lie­nė ne­ži­no­jo, „nuo ko čia vis­kas pra­si­dė­jo“. Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė S. Ba­ra­naus­kie­nė at­sa­kė: „Kvie­ti­mas, kiek ži­nau, bu­vo iš me­ro“.

Ar me­ras taip ne­da­ro spau­di­mo švie­ti­mie­čiams, įtrauk­da­mas juos į po­li­ti­ka­vi­mą? Re­dak­ci­jos ži­no­mis, Sa­vi­val­dy­bės 2017 me­tų biu­dže­to pro­jek­te Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tui re­mon­tuoti šie­met nu­ma­to­ma skir­ti 130 tūks­tan­čių eu­rų, plius mo­kyk­lai pla­nuo­ja­ma su­ma iš „Švie­ti­mo priei­na­mu­mo ir ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo pro­gra­mos“ – vie­na di­džiau­sių su­mų tarp vi­sų mies­to pro­gim­na­zi­jų – be­veik 1,2 mi­li­jo­no eu­rų.

Lop­še­lis-dar­že­lis „Žio­ge­lis“ – vie­nas iš ly­de­rių pa­gal biu­dže­to at­riek­tą rie­kę „Švie­ti­mo priei­na­mu­mo ir ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo pro­gra­mo­je": su­pla­nuo­ta skir­ti 621 tūks­tan­tį eu­rų.

Pla­nuo­ja­mi Jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­ro „džiaugs­mai“ 2017 me­tais – 327 tūks­tan­čiai eu­rų, o Dai­lės mo­kyk­los – 328 tūks­tan­čiai eu­rų.

Ar me­ras tu­ri rau­me­nis?

Šiau­lių mies­to ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai ir švie­ti­mo įstai­gų bei ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai bu­vo pa­kvies­ti neei­li­nio Ta­ry­bos po­sė­džio, ku­ris vyks ry­toj, iš­va­ka­rė­se.

Me­rui A. Vi­soc­kui po­sė­dy­je teks pa­si­tik­rin­ti „po­li­ti­nius rau­me­nis“. Ja­me bus bal­suo­ja­ma dėl Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų at­lei­di­mo ir lai­ki­no­jo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus sky­ri­mo, bet svar­biau­sia – kaip Ta­ry­bo­je iš­si­dės­tys po­li­ti­nės jė­gos ir ku­ri val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ims vir­šų.

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.

Gir­ti val­džios dar­bų ir pa­si­da­ly­ti „džiaugs­mais“ į Sa­vi­val­dy­bę va­kar atė­jo iš biu­dže­to fi­nan­suo­ja­mi mies­to įstai­gų va­do­vai ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Dienos populiariausi

Komentarai (49)

????, 2017-01-15 17:01
Manyčiau, kad užtenka pedagogams politikuoti, vertėtų dirbti savo darbą, gerinti savo žinias ir perduoti jaunajai kartai, ruoštis atestacijai kaip ir kitose srytise, kiekvienas turi dirbti savo darbą, politiką reikėtų palikti politikams, tie kurie nesugeba be pagalbos vadovauti tegul neina kur nesugeba, ateityje turėtų visi pamąstyti. Kaip reikalingi pedagogams pokyčiai.

Sportas, 2017-01-14 21:06
Sporto bendruomenės nesupranta, kodėl Aurimas Lankas pradėjo dirbti kartu su Žakariu, sartausku, Vyšniauskui? Ką nors pažadėjo

Šiaulių kraštas, 2017-01-12 08:17
Kažkada buvo rašoma apie vieno seimo nario daromą įtaką kai kuriuose vaikų darželiuose. Tų darželių vedėjos lyg tai buvo papuolusios į galimai finansines aferas, kurių tikslas buvo galimai paremti kokią nors politinę partiją. Įsisekit neužmirštuolę ir nušvis atsiminimai.

Jofanui, 2017-01-11 20:23
bet į užpakalio laižymą iki šiol nebuvo įtrauktos

JoFanaaa, 2017-01-11 15:29
tai kad senai visos mokyklos ir kt., įstaigos įtrauktos į tą politiką, tik dabar kažkas pastebėjo ;(

Balzius, 2017-01-11 10:15
karališkas bučiavimo į užpakalį procedūras reikia iškilmingai organizuoti Arkose

Vanda, 2017-01-11 09:09
Šiandien pirmoji merui ranką bučiuoja Martinkienė.
Kad nebūtų varginančių eilių reikia skubiai sudaryti padėkos akcijos merui dalyvių sąrašą ir lankymo grafiką.

Agonija, 2017-01-11 08:51
Tikri destrukcijos organizatoriai mums yra nežinomi. Galbūt merą palaikantys švietimiečiai nėra visiški patriotai, bet malonu kad bent švietimo įstaigų atstovai rodo ištikimybę įstatymams. Valdžia yra renkama, savivaldybės tarybos nariai tik gavę rinkėjų pareiškimus apie blogus valdžios veiksmus gali teikti tarybos posėdžiams tam tikrus sprendimo projektus. Faktas yra tas, kad rūmų perversmo režisierius yra seimo rinkimuose žlugusios partijos žmogus, tai reiškia visiškai prarastu rinkėjų pasitikėjimu. Tai reiškia jog jie iš tiesų yra Lietuvos teisės aktų nepripažįstantys, tai reiškia jog jie nėra tikri džentelmenai ir nemoka garbingai pripažinti pralaimėtą partiją. Saugumiečiai tokius turėtų kviestis pasiaiškinti dėl griaunamos veiklos organizavimo, dėl savivaliavimo ir veiksmų neturint įgaliojimų darymo.

Susirinko atstovai,, 2017-01-11 02:54
norintys bučiuoti žurnalistams ranką/kurie kelia sumaištį laikraštyje,kurio
agitacinė kryptis aiški/

tam, kur jau, 2017-01-10 23:34
Nusipirks kompiuterius, kad galętų atsakyti į jūsų nesąmoningus komentarus, nes kiekviena organizacija tikriausiai gaus net po kokius 100-150 eur organizacijai per metus. Mano nuomone, turėtų kviesti kokius konsultantus, kad patartų, kur tokius pinigus panaudoti.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 49

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 49
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />