(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Ke­li­nin­kai ir to­liau di­di­na ap­su­kas Šiau­liuo­se

2017 m. sausio 6 d.

Šiau­lių ke­lius su­kaus­tęs sto­ras le­do sluoks­nis ta­po tik­ru iš­šū­kiu ke­li­nin­kams, ku­rie vis dar dir­ba pa­di­din­tu in­ten­sy­vu­mu. Pa­sak ke­lių prie­žiū­ra Šiau­lių mies­te be­si­rū­pi­nan­čios bend­ro­vės „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ va­do­vo Andrejaus Barinovo, ko­vo­je su įsi­smar­ka­vu­sia žie­ma šią­nakt su­nau­do­ta maž­daug 50 to­nų drus­kos ir drus­kos-skal­dos mi­ši­nio. Taip pat bu­vo bars­to­mas spe­cia­lus kal­cio-chlo­ri­do mi­ši­nys, tu­rin­tis pa­grei­tin­ti le­do tir­pi­mo pro­ce­sus ir ne­leis­ti už­šal­ti iš nau­jo.

„Vi­są nak­tį mies­te dir­bo 8 tech­ni­kos prie­mo­nės, ku­rios pa­kar­to­ti­nai va­lė ir bars­tė ke­lius. Ka­dan­gi vis dar lai­ko­si itin že­ma, 15-17 laips­nių šal­čio, tem­pe­ra­tū­ra, drus­ka ne­vei­kia taip efek­ty­viai, kaip no­rė­tų­si, ka­dan­gi tirp­da­mas snie­gas kaip­mat už­šą­la vėl ir virs­ta le­du. Ke­lius gau­siai bars­to­me skir­tin­gais mi­ši­niais, eks­pe­ri­men­tuo­ja­me. Sli­džiau­siais lai­ky­ti ke­lio ruo­žai – įkal­nės ir via­du­kai, jau pa­bars­ty­ti ke­le­tą kar­tų, ne­be to­kie sli­dūs“, – aiš­ki­no A. Barinovas.

Jo tei­gi­mu, šiuo me­tu vi­sa­me mies­te va­ži­nė­ja dvi ma­ši­nos, ku­rių vie­na pri­pil­dy­ta drus­kos, ki­ta – drus­kos bei skal­dos mi­ši­niu, ir rea­guo­ja į taip va­di­na­mus „karš­tus“ taš­kus, ku­riuo­se fik­suo­ja­ma sli­di ke­lio dan­ga.

„Nuo 7 val. ry­to iki da­bar jau iš­bars­ty­ta 10 to­nų drus­kos ir 15 to­nų drus­kos-skal­dos mi­ši­nio. Pla­nuo­ja­ma, jog šią­nakt gat­vė­se pil­nu pa­jė­gu­mu dirbs vi­sos 8 tech­ni­kos prie­mo­nės, taip sie­kiant vi­sa­pu­siš­kai už­tik­rin­ti, kad gy­ven­to­jai ne­pa­tir­tų jo­kių ne­pa­to­gu­mų dėl pra­stų oro są­ly­gų“, – sa­kė „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ va­do­vas.

Bend­ro­vės duo­me­ni­mis, ša­li­gat­viai vi­sa­me mies­te yra nu­va­ly­ti, pa­bars­ty­ti ir jo­kių nu­si­skun­di­mų tiek iš pa­čių gy­ven­to­jų, tiek iš Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ne­gau­ta. Šiau­lie­čiai pra­šo­mi ir to­liau iš­lik­ti bud­rūs, lai­ky­tis sau­gaus grei­čio ir at­stu­mo ke­ly­je, ne­pa­lik­ti sa­vo au­to­mo­bi­lių ne­ju­di­na­mų il­gam lai­kui kelk­raš­čiuo­se, kad ne­su­da­ry­ti kliū­čių ke­li­nin­kams.

Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, sau­sio 7-os nak­tį žy­mes­nio snie­go ne­nu­ma­to­ma. Že­miau­sia tem­pe­ra­tū­ra 20–25, vie­to­mis va­ka­ri­niuo­se ra­jo­nuo­se 15–17, pa­jū­ry­je 11–13 laips­nių šal­čio. Ry­toj die­ną va­ka­ri­niuo­se ra­jo­nuo­se daug kur pa­snigs. Aukš­čiau­sia tem­pe­ra­tū­ra 10–15, ry­ti­nia­me ša­lies pa­kraš­ty­je vie­to­mis iki 19, va­ka­ri­niuo­se ra­jo­nuo­se 4–9, pa­jū­ry­je 0–2 laips­niai šal­čio.

Užs. Nr. 338925

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Aurimas Didžbalis kitoje olimpiadoje sieks didesnių pergalių

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas