(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Šiau­lių uni­ver­si­te­tui – ke­li sce­na­ri­jai

2017 m. sausio 19 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ

Ar gel­bė­ji­mo­si ra­tu Šiau­lių uni­ver­si­te­tui (ŠU) ga­lė­tų tap­ti mies­to biu­dže­to ir pri­va­čios lė­šos? Pa­sak uni­ver­si­te­to rek­to­riaus pro­f. dr. Do­na­to Jur­gai­čio, vi­sa­me pa­sau­ly­je mies­tai pri­si­de­da prie uni­ver­si­te­tų iš­lai­ky­mo. Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas pa­lai­ko min­tį, kad mies­tas ga­lė­tų bū­ti vie­nas iš uni­ver­si­te­to da­li­nin­kų, stei­gė­jų: „Pe­rim­ti – bū­tų uni­ka­li si­tua­ci­ja. Aiš­ku, mies­to da­bar­ti­nis biu­dže­tas ne­pa­si­ruo­šęs, rei­kia koo­pe­ruo­ti pri­va­taus, Sa­vi­val­dy­bės sek­to­rių lė­šas.“

zivile@skrastas.lt

Pa­siū­lė idė­ją

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra 14 vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­re Jur­gi­ta Pet­raus­kie­ne Vy­riau­sy­bė­je pri­sta­tęs pla­nuo­ja­mą aukš­to­jo moks­lo tink­lo per­tvar­ką mi­nė­jo, kad Lie­tu­vo­je tu­rė­tų lik­ti tik pen­ki vals­ty­bi­niai uni­ver­si­te­tai.

Praė­ju­sią sa­vai­tę „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jo­je lan­kę­sis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis kaip vie­ną iš išei­čių pa­siū­lė ŠU pe­rim­ti mies­tui, kaip re­gio­nui.

Pa­sak G. Lands­ber­gio, Vil­niu­je, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je, dėl prii­ma­mų spren­di­mų ne­bū­ti­nai bus at­si­klaus­ta Šiau­lių: „Ko rei­kia Šiau­liams, ge­riau­siai ži­no Šiau­liai. Ži­no vers­lo po­rei­kius, gy­ven­to­jų lū­kes­čius, atei­ties ma­ty­mą.“

Po­li­ti­kas sa­kė ne­ži­nąs tiks­laus me­cha­niz­mo, kaip tai ga­lė­tų bū­ti pa­da­ry­ta, nes Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je to dar nė­ra bu­vę.

ŠU rek­to­riaus pro­f. dr. Do­na­to Jur­gai­čio tei­gi­mu, vi­sa­me pa­sau­ly­je mies­tai pri­si­de­da prie uni­ver­si­te­tų iš­lai­ky­mo, nes uni­ver­si­te­tai yra ne tik stu­di­jų ir moks­lo cent­rai, bet ir kul­tū­ros, švie­ti­mo, jau­ni­mo pri­trau­ki­mo ži­di­niai. Pa­sak rek­to­riaus, mies­tas ir da­bar pri­si­de­da prie uni­ver­si­te­to veik­los per moks­li­nių ty­ri­mų už­sa­ky­mus, pa­ra­mą stu­di­juo­jan­tiems.

„Uni­ver­si­te­tui jo­kios su­per­pa­gal­bos ne­rei­kia. Uni­ver­si­te­tas da­bar yra toks, kad, esant to­kiam stu­den­tų skai­čiui, ga­li nor­ma­liai funk­cio­nuo­ti ir nor­ma­liai funk­cio­nuo­ja, ir di­de­lių pro­ble­mų ne­tu­ri. Ži­no­ma, kai ku­rios pro­ble­mos lau­kia spren­di­mo, bet čia jau pri­klau­so ne nuo mū­sų, o nuo stei­gė­jo va­lios“, – sa­ko rek­to­rius.

Koo­pe­ruo­ti lė­šas

Sei­mo na­rys, bu­vęs ŠU do­cen­tas dr. Sta­sys Tu­mė­nas pui­kia idė­ja va­di­na min­tį, kad mies­tai ga­lė­tų bū­ti vie­ni iš uni­ver­si­te­tų da­li­nin­kų, stei­gė­jų. ŠU yra su­da­ręs su­tar­tis su ap­lin­ki­niais ir to­li­mes­niais ra­jo­nais.

„Pe­rim­ti – bū­tų uni­ka­li si­tua­ci­ja. Aiš­ku, mies­to da­bar­ti­nis biu­dže­tas ne­pa­si­ruo­šęs, rei­kia koo­pe­ruo­ti pri­va­taus, Sa­vi­val­dy­bės sek­to­rių lė­šas. Jei Sa­vi­val­dy­bė biu­dže­te ga­lė­jo uni­ver­si­te­tui skir­ti 48–50 tūks­tan­čių, ga­li bū­ti, kad at­si­ras­tų ga­li­my­bė pra­džiai skir­ti ket­vir­tį mi­li­jo­no“, – svars­to S. Tu­mė­nas.

Po­li­ti­kas at­krei­pė dė­me­sį į skai­čius: 2016 me­tais vals­ty­bės asig­na­vi­mai uni­ver­si­te­tui bu­vo 66,5 pro­cen­to, o 33,5 pro­cen­to – va­di­na­mo­sios „nuo­sa­vos lė­šos“, už­si­dirb­tos uni­ver­si­te­to. 2015 me­tais šis san­ty­kis 61 ir 39 pro­cen­tai.

2015 me­tais ŠU biu­dže­tas bu­vo 7 mi­li­jo­nai 845 tūks­tan­čiai eu­rų. 2016 me­tų biu­dže­te vals­ty­bės da­lis – 4 mi­li­jo­nai, 2 mi­li­jo­nai – uni­ver­si­te­to. Dar pri­si­de­da ir pro­jek­ti­nės lė­šos.

„Uni­ver­si­te­tai yra ne vi­siš­kai vals­ty­bi­niai, nes jau da­bar bent Šiau­lių uni­ver­si­te­tas už­si­dir­ba be­veik 40 pro­cen­tų“, – sa­ko S. Tu­mė­nas. Jo nuo­mo­ne, bū­ti­na dar­na, si­ner­gi­ja: in­te­lek­tua­lio­sios jė­gos – uni­ver­si­te­to ir eko­no­mi­nės jė­gos – vers­li­nin­kų.

Šiau­lių uni­ver­si­te­tas, įsi­ti­ki­nęs S. Tu­mė­nas, re­gio­ne ir mies­te iš­liks, tik ga­li keis­tis jo for­ma. Vie­nas iš ke­lių – KTU Pa­ne­vė­žio fa­kul­te­tas ga­li su­si­jung­ti su Šiau­lių uni­ver­si­te­tu.

„Pro­fe­sū­ra tu­ri neiš­si­bė­gio­ti, o at­virkš­čiai, su­si­telk­ti ir ro­dy­ti, kad jie yra rei­ka­lin­gi re­gio­nui ir mies­tui“, – sa­ko S. Tu­mė­nas.

Sau­sio 20 die­ną Šiau­liuo­se lan­ky­sis švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė Jur­gi­ta Pet­raus­kie­nė.

„Ne­si­no­rė­tų, kad mi­nist­rė au­to­ma­tiš­kai per­kė­li­nė­tų min­tis, ku­rias tu­rė­jo dirb­da­ma MOS­TA (Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centre). Mi­nist­re ją iš­kė­lė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, pir­miau­sia ji tu­rė­tų įgy­ven­din­ti mū­sų Są­jun­gos pro­gra­mą. Jei­gu Šiau­lių uni­ver­si­te­tui vie­tos ne­bū­tų, va­di­na­si, be­veik 60 žmo­nių tu­rė­tų iš­duo­ti sa­vo prin­ci­pus ir sa­vo rin­ki­mų pro­gra­mą, ku­rią rė­mė tūks­tan­čiai žmo­nių“, – sa­ko S. Tu­mė­nas.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad dau­giau­siai kal­ba­ma apie Šiau­lių, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tus, bet iš tie­sų re­for­ma la­biau­siai pa­lies Kau­no, Vil­niaus aukš­tą­sias mo­kyk­las, jos jung­sis, ir jau gir­di­si pir­mie­ji žings­niai, dis­ku­si­jos.

Sei­mo na­rio nuo­mo­ne, nee­tiš­ka teig­ti, kad ŠU uni­ver­si­te­tas liks kaip pa­da­li­nys ar­ba jung­sis su ko­le­gi­ja. Da­bar tai yra neį­ma­no­ma – pir­miau­sia rei­kė­tų keis­ti įsta­ty­mą.

„Ži­no­ma, uni­ver­si­te­tui rei­kia pa­si­temp­ti. Pa­ga­liau su­val­dy­ta fi­nan­si­nė si­tua­ci­ja, vi­siems mo­ka­mi at­ly­gi­ni­mai. Li­ko kar­di­na­li už­duo­tis – su­si­tvar­ky­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos lyg­me­niu, – sa­ko S. Tu­mė­nas. – Vi­si gąs­di­na, kad be­li­kę tik 4 000 stu­den­tų. Si­tua­ci­ja nė­ra ka­tast­ro­fiš­ka. Tiek stu­den­tų apie 30 me­tų bū­da­vo tuo­me­ti­nia­me Šiau­lių pe­da­go­gi­nia­me ins­ti­tu­te.“

Dis­ku­si­jų ob­jek­tas

Iš­li­ki­mo pro­ble­ma itin ak­tua­li ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tui. Klai­pė­dos val­džia pra­dė­jo dis­ku­tuo­ti apie tai, kad vie­nu iš uni­ver­si­te­to stei­gė­jų ar da­li­nin­kų ga­lė­tų tap­ti mies­tas.

„Ko­dėl ne­pa­gal­vo­ti apie tai, kad uni­ver­si­te­to val­dy­mo me­cha­niz­muo­se įta­ką tu­rė­tų ir mies­tas? Gal­būt rei­kė­tų svars­ty­ti apie tai, kad val­dy­mo struk­tū­ro­je vie­nu ar ki­tu as­pek­tu da­ly­vau­tų ir pri­va­tus vers­las“, – „Va­ka­rų eksp­re­sui“ sa­kė Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas.

Me­ro tei­gi­mu, Klai­pė­da tu­ri ge­ros pa­tir­ties, kal­bant apie mies­te esan­čias li­go­ni­nes: „Tiek mies­tui, tiek mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios li­go­ni­nės tar­pu­sa­vy­je ko­rek­tiš­kai kon­ku­ruo­ja ir nie­kam ne­ky­la abe­jo­nių dėl jų veik­los efek­ty­vu­mo ir gy­dy­mo ko­ky­bės. Tad gal­būt tas mo­de­lis, kad mies­tas ga­lė­tų da­ly­vau­ti ir aukš­to­jo moks­lo val­dy­mo sis­te­mo­je, tu­rė­tų bū­ti la­bai rim­tai ap­svars­ty­tas.“

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pri­ta­ria Klai­pė­dos me­ro iš­sa­ky­tai min­čiai ir tei­gia, kad to­kia dis­ku­si­ja ga­li­ma ir Šiau­liuo­se.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, Šiau­lių uni­ver­si­te­tas, ypač stip­rus pe­da­go­gi­kos sri­ty­je, tu­ri bū­ti rei­ka­lin­gas vi­sai Lie­tu­vai, ne tik re­gio­nui: „Jei kal­ba­ma apie Lie­tu­vos švie­ti­mo atei­tį, jo­je tu­ri bū­ti ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tas.“

Išp­la­ti­no vie­šą laiš­ką

Šiau­lių ap­skri­ties me­rai pa­lai­ky­mą uni­ver­si­te­tui yra iš­sa­kę at­vi­ru laiš­ku, iš­siųs­tu Pre­zi­den­tei, Sei­mui ir jo Pir­mi­nin­kui, Vy­riau­sy­bei ir Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rei ir ŠU rek­to­riui.

„Šiau­rės Lie­tu­vos re­gio­no ra­jo­nai ir Šiau­lių mies­tas tu­ri di­de­lių atei­ties am­bi­ci­jų, jos pir­miau­sia sie­ja­mos su ak­ty­vaus, vers­laus, kū­ry­biš­ko, kva­li­fi­kuo­to jau­ni­mo ini­cia­ty­vo­mis. O di­džiau­sias jo po­ten­cia­las – Šiau­lių uni­ver­si­te­te. To­dėl at­sa­kin­gai pa­reiš­kia­me, jog Šiau­lių uni­ver­si­te­tas – prie Šiau­rės Lie­tu­vos pa­žan­gos smar­kiai pri­si­dė­jęs, pri­si­de­dan­tis ir atei­ty­je ją už­tik­rin­ti ga­lin­tis uni­ver­si­te­tas“, – ra­šo­ma laiš­ke.

Vie­šą laiš­ką pa­si­ra­šė Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras, Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas, Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Ge­di­mi­nas Če­pu­lis, Kel­mės ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis, Pak­ruo­jo ra­jo­no me­ras Sau­lius Ge­giec­kas ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­rius pro­f. dr. Do­na­tas Jur­gai­tis sa­ko, kad vi­sa­me pa­sau­ly­je mies­tai pri­si­de­da prie uni­ver­si­te­tų iš­lai­ky­mo, nes pa­sta­rie­ji yra ne tik stu­di­jų ir moks­lo cent­rai, bet ir kul­tū­ros, švie­ti­mo, jau­ni­mo pri­trau­ki­mo ži­di­niai.

Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas ma­no, kad vie­šo­sios erd­vės dis­ku­si­jo­se apie Šiau­lių uni­ver­si­te­tą pai­nio­ja­ma kie­ky­bė ir ko­ky­bė: „Prob­le­ma – nė­ra stu­den­tų. Kai nė­ra stu­den­tų, ne­lie­ka ir pro­fe­sū­ros. Jei ŠU ne­bū­tų ko­ky­bės, ne­bū­tų ŠU pro­fe­sū­ra do­no­rai vi­siems Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tams.“

„Gal­būt vie­nas iš va­rian­tų ga­lė­tų bū­ti mies­tui, kaip re­gio­nui, šį uni­ver­si­te­tą pe­rim­ti? – svars­tė „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jo­je vie­šė­jęs Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis. – Vals­ty­bė ga­lė­tų su­teik­ti pa­gal­bą, o Šiau­liai pa­tys pa­da­ry­tų, kad uni­ver­si­te­tas bū­tų efek­ty­vus, tei­kian­tis moks­lą, ku­rio Šiau­lių ir re­gio­no gy­ven­to­jams la­biau­siai rei­kia.“

Dienos populiariausi

Šiandien išmetė šunį, rytoj – vaiką?

2016 m. gruodžio 21 d.
lankomiausias

Sergamumas gripu ir peršalimo ligomis didesnis nei pernai

2016 m. gruodžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas