(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Pagerbta pasaulio teisuolių šeima

2016 m. gruodžio 15 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Va­kar Šiau­liuo­se Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rius Amir Mai­mon pa­skel­bė Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­liais po mir­ties kraš­tie­čius Do­mi­ny­ką Mi­žu­ta­vi­čių (1896–1988) ir Sta­nis­la­vą Mi­žu­ta­vi­čie­nę (1910–1963). Jie ka­ro me­tais iš­gel­bė­jo ke­tu­ris žy­dų jau­nuo­lius.

ruta@skrastas.lt

Pa­sau­lio tautų tei­suo­lių pa­ger­bi­mo ir ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja vy­ko Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos pil­nu­tė­lė­je sa­lė­je. Mo­ki­niams pri­min­ta žy­dų is­to­ri­ja ir li­ki­mai. Am­ba­sa­do­rius pa­brė­žė, jog iš­gel­bė­jus ir vie­ną žmo­gų gel­bė­ja­mas pa­sau­lis.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky, Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis, me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.

F. Kuk­lians­ky tei­gė, jog Lie­tu­vo­je ži­no­ma apie 2000 žy­dų gel­bė­to­jų. Ap­do­va­no­ja juos ir Pre­zi­den­tė. Jų gar­bei pa­so­di­na­mi me­de­liai Iz­rae­ly­je, Pa­sau­lio tautų tei­suo­lių alė­jo­je.

Do­mi­ny­kas ir Sta­nis­la­va Mi­žu­ta­vi­čiai Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­lių me­da­liais ap­do­va­no­ti už 1944 me­tais iš­gel­bė­tus žy­dų jau­nuo­lius.

Me­da­lius am­ba­sa­do­rius A. Mai­mon įtei­kė D. ir S. Mi­žu­ta­vi­čių anū­kui šiau­lie­čiui And­riui Ra­kic­kui. Jis iš­kil­mė­se da­ly­va­vo su šei­ma – žmo­na Ra­sa ir duk­re­lė­mis Gab­rie­le, Mė­ta.

„Nie­ka­da ne­vė­lu at­si­pra­šy­ti ir pa­sa­ky­ti "ačiū", – sa­kė ang­liš­kai am­ba­sa­do­rius A. Mai­mon ir pa­skelb­tiems nau­jiems Pa­sau­lio tautų tei­suo­liams lie­tu­viš­kai ta­rė: „La­bai ačiū“.

Prieš 72 me­tus įvy­ku­sią žy­dų gel­bė­ji­mo is­to­ri­ją jis pa­va­di­no Me­je­rio is­to­ri­ja.

Me­je­ris Roth­hol­cas 1939 me­tais bė­go iš Len­ki­jos į Lie­tu­vą, kad iš­veng­tų tra­giš­ko žy­dams li­ki­mo. Šiau­liuo­se už­klu­po ka­ras, vo­kie­čiams oku­pa­vus mies­tą pa­te­ko į ge­tą, vė­liau bu­vo iš­vež­tas į Rad­vi­liš­kio pri­vers­ti­nių dar­bų sto­vyk­lą. 1944 me­tais pa­skli­dus ži­niai, jog žy­dai bus su­šau­dy­ti, su drau­gu iš ten pa­bė­go.

Prieg­lobs­tį jie­du ra­do ūki­nin­kų D. ir S. Mi­žu­ta­vi­čių so­dy­bo­je, Ra­sei­nių ra­jo­ne, Jo­nai­čių kai­me. Mi­žu­ta­vi­čių šei­ma iš­gel­bė­jo ne tik tuos du jau­nuo­lius, bet ir dvi žy­dai­tes mer­gi­nas.

Po ka­ro jie ap­si­gy­ve­no Iz­rae­ly­je, su­kū­rė šei­mas. M. Roth­hol­cas su sa­vo gel­bė­to­ju su­si­ra­ši­nė­jo laiš­kais.

A. Ra­kic­kas „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog jo se­ne­lis po­ka­rio me­tais bu­vo iš­trem­tas į Si­bi­rą. Po trem­ties se­ne­liai gy­ve­no Rad­vi­liš­ky­je.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rius Amir Mai­mon (de­ši­nė­je) at­vy­ko įteik­ti Pa­sau­lio tautų tei­suo­lių me­da­lių, o Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Jo­si­fas Burš­tei­nas (kai­rė­je) Pa­sau­lio tautų tei­suo­lių anū­ko And­riaus Ra­kic­ko šei­mai įtei­kė žy­diš­ką ka­len­do­rių, skir­tą žy­dų gel­bė­to­jams at­min­ti. Ša­lia J. Burš­tei­no – Fai­na Kuk­lians­ky, Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė.

Dienos populiariausi

Maiš­tas so­cde­mų sto­vyk­lo­je

2016 m. gruodžio 15 d.
lankomiausias

Parkūro varžybose rungtyniavo mažiausieji

2016 m. gruodžio 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas