(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

Prisiekė nauji Tarybos nariai

2016 m. lapkričio 26 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sie­kė trys nau­ji na­riai. Jie pa­keis dėl įvai­rių prie­žas­čių Ta­ry­bos gre­tas pa­li­ku­sius po­li­ti­kus.

alaima@skrastas.lt

Nau­jo­kai – du kon­ser­va­to­riai ir „vals­tie­tis“

Ta­ry­bos gre­tas pa­pil­dė du Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos na­riai ir vie­nas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas.

Į po­zi­ci­ją Ta­ry­bo­je su­da­ran­čių kon­ser­va­to­rių gre­tas įsi­lie­jo jų bend­ra­par­tie­čiai Kos­tas Doč­kus ir Aud­ro­nis Jeg­no­ras.

Pir­ma­sis pa­keis lapk­ri­čio 1-ąją ne­ti­kė­tai mi­ru­sį il­ga­me­tį Ta­ry­bos na­rį Vi­to­lį Ja­nu­še­vi­čių, ku­rio at­mi­ni­mas po­sė­dy­je bu­vo pa­gerb­tas ty­los mi­nu­te. Ant­ra­sis dar­buo­sis vie­toj Ta­ry­bos na­rio man­da­to at­si­sa­kiu­sio Vla­do Vai­džiu­lio.

Pa­si­kei­tė ir opo­zi­ci­jos gre­tos. Ra­jo­no vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je į Sei­mą iš­rin­kus „vals­tie­čių“ at­sto­vą Au­ri­mą Gai­džiū­ną, jį Ta­ry­bo­je pa­keis bend­ra­par­tie­tis Da­lius Ča­pai­tis.

Da­vus prie­sai­ką, vi­siems trims nau­jie­siems na­riams Ta­ry­bos na­rių pa­žy­mė­ji­mus įtei­kė prie­sai­kų da­vi­mo ce­re­mo­ni­ją ste­bė­jęs ir nau­juo­sius po­li­ti­kus pri­sta­tęs Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rys Ro­kas Sta­bin­gis.

Nau­jo­kus svei­ki­no par­ti­jų ko­le­gos, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Jiems, be gė­lių, įteik­tos ir dar­bo prie­mo­nės – ne­šio­ja­mie­ji kom­piu­te­riai.

Pri­sie­ku­sie­ji – ži­no­mi ra­jo­ne

Vi­si trys nau­jie­ji Ta­ry­bos na­riai yra ne nau­jo­kai sa­vo par­ti­jų veik­lo­je, ra­jo­no po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų gre­to­se.

Be­ne spal­vin­giau­sia as­me­ny­bė – bu­vęs il­ga­me­tis Še­du­vos se­niū­nas Kos­tas Doč­kus.

2012 me­tų pra­džio­je K. Doč­kų su­lai­kė STT, jis bu­vo už­da­ry­tas į areš­ti­nę, o Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo se­niū­ną nu­ša­li­no nuo pa­rei­gų.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je vi­ce­me­ras Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis bu­vu­siais ko­rup­ci­niais įta­ri­mais su­si­do­mė­ju­sius Ta­ry­bos na­rius nu­ra­mi­no, jog K. Doč­kui pa­reikš­ti įta­ri­mai ne­pa­sit­vir­ti­no ir jis bu­vo iš­tei­sin­tas.

Kon­ser­va­to­rius, ve­te­ri­na­ri­nės tar­ny­bos va­do­vas A. Jeg­no­ras jau yra dir­bęs ra­jo­no Ta­ry­bo­je. 2011 me­tais jis užė­mė ne­prik­lau­so­mos, rin­ki­muo­se sa­ve iš­si­kė­lu­sios kan­di­da­tės Lai­mu­tės Šla­mie­nės vie­tą.

L. Šla­mie­nė Ta­ry­bos na­rio man­da­tą pra­ra­do įsi­tei­sė­jus teis­mo spren­di­mui, o A. Jeg­no­ras Ta­ry­bos na­riu ta­po po to, kai jam sa­vo vie­tą už­lei­do Ta­ry­bos na­rio man­da­to at­si­sa­kiu­si tos pa­čios par­ti­jos na­rė, tuo­me­ti­nė Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Aud­ro­nė Ja­ka­vi­čie­nė.

Ūki­nin­kas D. Ča­pai­tis ra­jo­no Ta­ry­bo­je dir­bo praė­ju­sią ka­den­ci­ją ir 2007–2011 me­tų ka­den­ci­ją.

Po­sė­dy­je pa­svei­kin­tas į Sei­mą iš­rink­tas „vals­tie­tis“ A. Gai­džiū­nas pa­si­džiau­gė, kad, ne­žiū­rint į tai, jog nau­ja­ja­me Sei­me yra daug že­mės ūkio spe­cia­lis­tų, jam bu­vo pa­ti­kė­ta dirb­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te ir Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­si­jo­je.

„Ži­nau, kad spor­ti­niai rei­ka­lai ne­la­bai ko­kie ra­jo­ne, to­dėl steng­siuo­si, kiek ga­lė­siu, pa­dė­ti juos spręs­ti“, – ti­ki­no nau­ja­sis sei­mū­nas.

Au­to­rės nuo­tr.

Ta­ry­bos na­rio Da­liaus Ča­pai­čio (kai­rė­je) sa­ko­mus prie­sai­kos žo­džius se­kė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rys Ro­kas Sta­bin­gis.

STT mės­ma­lė­je pa­bu­vo­ju­sį bu­vu­sį il­ga­me­tį Še­du­vos se­niū­ną Kos­tą Doč­kų, ta­pus po­li­ti­ku, svei­ki­no par­ti­jos ko­le­gos.

Aud­ro­nis Jeg­no­ras ant­rą kar­tą į Ta­ry­bą pa­ten­ka jau įsi­bė­gė­jus ka­den­ci­jai.

Į Sei­mą iš­rink­tas „vals­tie­tis“ Au­ri­mas Gai­džiū­nas (prie­ky­je, de­ši­nė­je) ža­dė­jo pa­dė­ti ra­jo­nui spręs­ti spor­to pro­ble­mas.

Dienos populiariausi

Gyventojų patogumui – dienos stacionaro palata

2016 m. gruodžio 6 d.
lankomiausias

ŠIAULIETIS – PIRMASIS ASAS (1)

2016 m. gruodžio 6 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />