(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Angelų muziejus pasipildo naujais angelais

2016 m. birželio 28 d.
Morta Gerbenytė

Šiau­lių an­ge­lo mu­zie­ju­je dau­gė­ja Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų pa­ga­min­tų an­ge­lų. Sa­vo dar­bus do­va­no­jo kryž­dir­bys Sta­nis­lo­vas Špu­kas, ta­py­to­ja An­ta­ni­na Pu­kė­nie­nė, skulp­to­rius Rai­mon­das Baš­kys. Vi­są bir­že­lio mė­ne­sį mu­zie­ju­je vy­ko Leo­no Strio­gos an­ge­lo skulp­tū­rų pa­ro­da.

morta@skrastas.lt

An­ge­lo mu­zie­jus at­si­da­rė 2014 me­tais, kai šiau­lie­tis Ry­tis Mil­kin­tas nu­spren­dė pa­si­da­ly­ti sa­vo su­kaup­ta an­ge­lų ko­lek­ci­ja su ki­tais. Nuo vai­kys­tės kau­pęs įvai­raus dy­džio ir sti­liaus an­ge­lus, R. Mil­kin­tas džiau­gia­si, jog ko­lek­ci­ja ga­li gro­žė­tis ir tu­ris­tai iš už­sie­nio.

Mu­zie­jus daug dė­me­sio su­si­lau­kia iš tau­to­dai­li­nin­kų, ku­rie no­riai pil­do an­ge­lų ko­lek­ci­ją.

„Nuo mu­zie­jaus įkū­ri­mo pra­džios an­ge­lų ko­lek­ci­ja pa­di­dė­jo, ta­čiau da­bar sten­giuo­si eks­po­na­tus at­si­rink­ti bei kaup­ti au­to­ri­nius dar­bus. Taip pat pra­dė­jo­me reng­ti au­to­ri­nes tau­to­dai­li­nin­kų pa­ro­das,“ – pa­sa­ko­ja mu­zie­jaus įkū­rė­jas.

Iki bir­že­lio 25 die­nos mu­zie­ju­je vei­kė me­džio skulp­to­riaus iš Kau­no, Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­to Leo­no Strio­gos au­to­ri­nė an­ge­lų pa­ro­da „An­ge­lai že­mė­je“. L. Strio­gos dar­bai pa­si­žy­mi uni­ka­lia ka­po­ti­ne tech­ni­ka, ku­riai ne­nau­do­ja­mi kal­tai, o įmant­rios skulp­tū­ros pa­ga­mi­na­mos nau­do­jan­tis tik kir­vu­ku.

„Pats esu šią tech­ni­ką iš­ban­dęs, ta­čiau ka­po­ti­nei tech­ni­kai įval­dy­ti rei­ka­lin­ga dau­gy­bės me­tų pra­kti­ka bei ži­nios“, – įspū­džiais da­li­ja­si skulp­to­rius R. Mil­kin­tas.

Nors bir­že­lio pa­bai­go­je pa­ro­da grįš at­gal į Kau­ną, vie­nas eks­po­na­tas Šiau­lių mu­zie­ju­je liks – skulp­to­rius pa­do­va­no­jo „Su­žeis­tą­jį an­ge­lą“.

An­ge­lo mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­ją ba­lan­dį pa­pil­dė kryž­dir­bio iš Rad­vi­liš­kio Sta­nis­lo­vo Špu­ko do­va­no­tas me­ta­li­nis kry­žius su an­ge­lais. Pats au­to­rius už tra­di­ci­nę kryž­dir­bys­tę 2016 me­tais ap­do­va­no­tas auk­so vai­ni­ku.

Dar vie­nas mu­zie­jaus pa­si­di­džia­vi­mas – ta­py­to­jos An­ta­ni­nos Pu­kė­nie­nės spal­vin­gas an­ge­lo pa­veiks­las. Skulp­to­rius Rai­mon­das Baš­kys pa­do­va­no­jo sa­vo su­kur­tą an­ge­lą.

Mu­zie­jaus ko­lek­ci­ja taip pat pa­si­pil­do pa­ties mu­zie­jaus įkū­rė­jo R. Mil­kin­to drož­tais an­ge­lais, ku­rie pa­si­žy­mi an­ge­lo vaiz­da­vi­mo te­ma­ti­ka – an­ge­las kaip žmo­gus.

Au­to­rės nuo­tr.

DO­VA­NA: Skulp­to­rius Leo­nas Strio­ga mu­zie­jui do­va­no­jo „Su­žeis­tą­jį an­ge­lą“.

SĖK­MĖ: Šiau­lių An­ge­lo mu­zie­jaus įkū­rė­jas Ry­tis Mil­kin­tas džiau­gia­si, jog kas­met an­ge­lų ko­lek­ci­ja pa­si­pil­do nau­jais tau­to­dai­li­nin­kų dar­bais.

PA­RO­DA: Šiau­lių an­ge­lo mu­zie­ju­je bir­že­lio mė­ne­sį vy­ko Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­to Leo­no Strio­gos dar­bų pa­ro­da.

Dienos populiariausi

Etikos komisijai kyla neaiškumų

2016 m. birželio 28 d.
lankomiausias

Farmacijos pramonė atskleis investicijas į sveikatos priežiūrą

2016 m. birželio 28 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas