(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Klebonas Žagarę garsina per populiarų žaidimą

2016 m. gegužės 13 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Ža­ga­rės (Joniškio r.) pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ma­rius Dyg­lys jau ket­ve­rius me­tus sėk­min­gai da­ly­vau­ja spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­čia­me pa­sau­li­nia­me geog­ra­fi­nių koor­di­na­čių žai­di­me „Geo­Lo­biai“, per ku­rį į mies­te­lį ban­do pri­trauk­ti dau­giau tu­ris­tų bei šiaip mė­gė­jų pa­žin­ti sa­vą kraš­tą.

loretar@skrastas.lt

Žai­di­mas do­mi­na ke­liau­to­jus

„Geo­Lo­biai“ (ang­liš­kai „Geo­Ca­ching“) yra ne­mo­ka­mas pa­sau­li­nis geog­ra­fi­nių koor­di­na­čių žai­di­mas, skir­tas ir ma­žiems, ir suau­gu­siems, ak­ty­vaus lais­va­lai­kio už­siė­mi­mas ir tie­siog tu­riz­mo paį­vai­ri­ni­mas, pa­de­dan­tis ge­riau pa­žin­ti lan­ko­mas vie­tas. Jis lei­džia links­mai ir įdo­miai pra­leis­ti lai­ką vie­nam ke­liau­to­jui ar­ba gru­pei, įsi­jau­čiant į „lo­bių“ – įvai­rių tal­pyklų, kon­tei­ne­rių – paieš­ką.

Žmo­gus sa­vo ini­cia­ty­va bet ku­rio­je vie­to­je ga­li pa­slėp­ti to­kį lo­bį, ku­rį at­sto­tų ir pa­pras­ta mais­tui su­si­dė­ti plas­ti­ki­nė dė­žu­tė. To­kias žai­di­mui nau­do­ja ku­ni­gas Ma­rius Dyg­lys.

Ki­ti „Geo­Lo­bių“ žai­dė­jai, nau­do­da­mie­si iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais ar na­vi­ga­to­riais, jų ieš­ko. Kiek­vie­nas pri­si­re­gist­ra­vęs da­ly­vis ga­li ir ieš­ko­ti lo­bių, ir pa­ts kaž­ką slėp­ti bei už­re­gist­ruo­ti „Geo­Lo­bių“ sis­te­mo­je nau­ją „lo­bį“.

Įdo­miau­sia da­lis, pa­sak Ža­ga­rės kle­bo­no, do­mė­ji­ma­sis slap­ta­vie­te, in­for­ma­ci­jos skai­ty­mas, kar­tais – spren­džia­mos už­duo­tys.

Ra­dus lo­bį daž­niau­siai ap­si­kei­čia­ma ko­kio­mis nors smulk­me­no­mis, su­ve­ny­rais bei pa­si­žy­mi­ma ra­dė­jų re­gist­ra­ci­jos kny­ge­lė­je ir pa­si­da­li­ja­ma sa­vo pa­tir­ti­mi in­ter­ne­te.

Ža­ga­rė­je pa­slėp­ti net de­vy­ni „lo­biai“

Ža­ga­rė­je šis pro­jek­tas vei­kia jau še­še­rius me­tus ir sėk­min­gai gy­vuo­ja. Mies­te yra pa­slėp­ti de­vy­ni lo­biai, ku­riuos lan­ko pro­jek­to da­ly­viai iš įvai­rių Lie­tu­vos vie­tų ir už­sie­nio ša­lių.

Ma­rius Dyg­lys yra su­kū­ręs ir pa­slė­pęs „lo­bius“ šven­to­riu­je, kuriame sto­vi ar­ki­vys­ku­pui Ju­li­jo­nui Ste­po­na­vi­čiui skir­tas pa­mink­las, Se­no­sios Ža­ga­rės baž­ny­čio­je, do­lo­mi­ti­nė­je ato­dan­go­je, žir­gy­ne, prie Švė­tės upės, puo­dų na­mo ir ki­tur. Dar trys lo­biai yra ne­to­li­mo­se apy­lin­kė­se Mar­ty­niš­kių sen­ka­py­je, prie Dil­bi­nų kop­lyts­tul­pio ir Žu­kan­čių baž­ny­čios.

Kle­bo­nas ne tik do­mi­si geog­ra­fi­niu žai­di­mu, bet iš­ties mėgs­ta ke­liau­ti. Ne­se­niai su gru­pe ža­ga­rie­čių jis grį­žo iš Ro­mos, ten bu­vo jų gi­du. Ku­ni­gas vi­sai ne­se­niai, iš­lai­kęs eg­za­mi­ną, įgi­jo ant­ros ka­te­go­ri­jos gi­do kva­li­fi­ka­ci­ją.

Au­to­rės nuo­tr.

VIETA: Vie­nas lo­bis yra pa­slėp­tas ir prie Žu­kan­čių baž­ny­čios, esan­čios Gai­žai­čių se­niū­ni­jo­je.

ĮDO­MU­MAS: Įdo­miau­sia „Geo­Lo­bių“ žai­di­mo da­lis, pa­sak Ža­ga­rės kle­bo­no Ma­riaus Dyg­lio, do­mė­ji­ma­sis slap­ta­vie­te, in­for­ma­ci­jos skai­ty­mas, kar­tais – spren­džia­mos už­duo­tys.

LO­BIS: „Lo­bis“ glū­di ir Se­no­sios Ža­ga­rės baž­ny­čio­je.

Dienos populiariausi

Ar „slaptos pažymos“ herojumi norėtumėte tapti Jūs?

2016 m. gegužės 13 d.
lankomiausias

Kuršėnų autobusų parkui vadovaus Vidmantas Šulčius (1)

2016 m. gegužės 13 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas