(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kultūra

Jau­nie­ji bu­di­na vi­suo­me­nę. Bū­ki­me su jais!

2016 m. vasario 27 d.
Arūnas UOGINTAS

„Šiau­lių kraš­to“ kul­tū­ros ap­­žval­­gi­­nin­­kas

Po­li­ci­ja aiš­ki­na­si įvy­kio ap­lin­ky­bes, ta­čiau jau da­bar aiš­kė­ja, kad bui­ti­nio konf­lik­to me­tu Au­re­li­jus B. iš­va­rė iš na­mų su­gy­ven­ti­nę Li­ną C. ir su­me­tė į šu­li­nį vai­kus. Kai­mo žmo­nių pa­sa­ko­ji­mu, li­kę du po­ros vai­kai slė­pė­si šie­ne.

Skur­dus ir trum­pas re­por­ta­žas apie šiur­pią sau­sio tra­ge­di­ją Kė­dai­nių ra­jo­ne, lyg ra­šan­ty­sis fik­suo­tų ko­kio už­da­vi­nio są­ly­gą, di­džio­sio­mis rai­dė­mis – A, B ir C – pa­žy­mė­da­mas tam tik­ras di­men­si­jas: nie­ko as­me­niš­ko ir be me­ta­fo­rų.

Tik­riau­siai, kai žiau­ru­mas ga­liau­siai taps kas­die­ny­be (ne­duok, Die­ve) ir mo­ko­mo­sios už­duo­tys mo­kyk­loms, tar­kim, kaip iš taš­ko A nu­vyk­ti į taš­ką B, bus pa­keis­tos – į kiek da­lių rei­kia pa­da­lin­ti kū­ną, kad A, B, C da­lys neiš­si­ki­šu­sios tilp­tų į D apim­ties vamz­dį ar šu­li­nį...

Aiš­ku, tai siur­rea­lis­ti­nė pro­gno­zė, bet kai prie­var­ta, sa­dis­ti­nio po­bū­džio žmog­žu­dys­tės tam­pa po­pu­lia­rus da­ly­kas, tuo kaip­mat nau­do­ja­si te­le­vi­zi­ja, ir nei iš šio, nei iš to žiū­ri­miau­sio­mis lai­do­mis tam­pa tie­siog gat­vė­se fil­muo­ja­mų gir­tų ir ag­re­sy­vių žmo­nių muš­ty­nių ar va­gys­čių nak­ti­niai re­por­ta­žai.

Daž­nai šių įvy­kių per­so­na­žai, bet ką tauš­kian­tys, tam­pa TV šou da­ly­viais, ku­rie kar­tu su kly­kian­čiais ir bliz­gan­čiais lai­dų ve­dė­jais sa­vo tul­žin­gą koš­ma­rą iš­trans­liuo­ja vėl at­gal į kai­mą.

Gal to­kia ag­re­si­jos ir ni­hi­liz­mo rek­la­ma yra vie­na iš prie­žas­čių, kas­met pro­vin­ci­jo­je pro­vo­kuo­jan­ti pro­tu ne­su­vo­kia­mus da­ly­kus?

Me­ni­nin­kai, ypač do­ku­men­ti­nių fil­mų kū­rė­jai, ren­ka­si ak­tua­lias, kont­ra­ver­si­nes te­mas, sa­vo kū­ri­niais rea­guo­ja į šian­die­ną.

Tai­gi ir vi­deome­ni­nin­kas Vir­gi­ni­jus Mal­čius pa­si­ry­žo sa­vo trum­pu stop kad­ro ani­ma­ci­jos fil­mu „Šu­li­nys“(prem­je­ra – Me­nų fa­kul­te­tą bai­gu­sių­ me­ni­nin­kų pa­ro­do­je „Vie­nas kū­ri­nys Šiau­liams“, 2016) at­si­liep­ti į šią ne­lai­mę, pro­ble­mą, Lie­tu­vos pro­vin­ci­jo­je tam­pan­čią krau­pia ten­den­ci­ja.

Jo fil­me vieš­pa­tau­ja nak­tis – lyg fo­to­juos­tos ne­ga­ty­vas: tik bal­tais štri­chais kad­ro cent­re nu­pieš­tas šu­li­nys – bai­saus ak­to vie­ta ir be­si­kar­to­jan­ti siū­buo­jan­čių svir­čių me­ta­fo­ra, dar vaiz­din­gi me­džiai, au­gan­tys ap­link, su vi­so­mis šak­ni­mis iš­rau­ti ir su­ri­kiuo­ti lyg teis­mo pri­sie­ku­sie­ji, o kar­tais vi­sai nu­pjau­ti ties pa­grin­du ir ne­be­ga­lin­tys nie­ko „liu­dy­ti“.

Ki­to­se fil­mo mi­zans­ce­no­se ne­by­laus skaus­mo ženk­lai per­ke­lia­mi į len­to­mis ap­kal­tų na­mų mies­te­lį, be žmo­nių ir ki­tų laks­tan­čių ar lo­jan­čių gy­vių. Vė­liau lie­ka bokš­tai, gal van­den­tie­kio ar lentp­jū­vės, su žvy­ro ar pju­ve­nų krū­vo­mis, pa­na­šio­mis į ho­ri­zon­tą ly­din­čias pi­ra­mi­des.

Vie­to­mis su­žvil­ga ar­ti­mo pla­no šu­li­nio vaiz­das, į ku­rio vyz­dį la­šas po la­šo kap­si gal snie­gas, gal lie­tus, mo­no­to­niš­kai ly­din­tis vi­sas ap­ra­šo­mas sce­nas. Ir lin­guo­ja vien­kie­mių šu­li­nių svir­tys, tar­si sa­vo krei­vo­mis kar­ti­mis ap­niu­ku­sia­me dan­gu­je žy­mė­tų sau­lės ar mė­nu­lio dep­re­sy­vią slaps­ty­mo­si slink­tį. Vis­kas su­stin­gę nak­ty­je: kaž­kur tarp žie­mos ir va­sa­ros ar­ba tarp va­sa­ros ir žie­mos...

Šios vaiz­din­gos poe­ti­nės me­ta­fo­ros be aki­vaiz­daus pa­smer­ki­mo ar pa­na­šios edu­ka­ci­jos kaip tik su­ža­di­na dau­giau klau­si­mų ir gal vi­di­nių psi­cho­lo­gi­nių dis­ku­si­jų pir­miau­sia su sa­vi­mi, o pa­skui ir su vi­suo­me­ne....

Tai jau lai­kas su­dė­lio­jo, kad pa­na­šiu me­tu, kaip ir fil­mo prem­je­ra, įvy­ko šiau­lie­čio Be­no Ale­jū­no pa­ro­dos „Eg­zo­das“ ati­da­ry­mas Šiau­lių uni­ver­si­te­to dai­lės ga­le­ri­jo­je.

Šio ta­py­to­jo kū­ri­nius ly­di, kaip tei­gia au­to­rius, – ne­tek­ties skaus­mas. Be­nas jau se­no­kai vaiz­duo­ja ana­pi­lin išė­ju­sius ži­no­mus und­eg­roun­do mu­zi­kan­tus ir įvai­rius Lie­tu­vos al­ter­na­ty­vaus me­no kū­rė­jus bei ki­tus žmo­nes: ir kas pa­sa­kė, kad jį tu­rė­jai pa­ži­no­ti?

Su­si­pa­ži­nai per kny­gą, mu­zi­ką ar ki­tą žmo­gaus kū­ry­bą, pa­si­džiau­gei, jog ta­vo dan­gu­je su­spin­do dar vie­na žvaigž­dė, ir pa­ju­tai ne­tek­tį, nes au­to­riaus jau ne­bė­ra..

Pa­ro­do­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti so­vie­ti­niais lai­kais kū­ru­sio non­kon­for­mis­ti­nius trum­pa­met­ra­žius fil­mus ir gru­pės V.K.Y.G.Y.G. įku­rė­jo Ar­tū­ro Ba­ry­so, le­gen­di­nio Vi­liaus Or­vy­do, FLU­XUS įkū­rė­jo Jur­gio Ma­čiū­no, ru­sų di­si­den­tės Anos Po­lit­kovs­ka­jos po­rtre­tus.

Aiš­ku, kar­tais dau­giau su Be­no kū­ry­ba su­si­pa­ži­nu­siems žmo­nėms, di­de­lio for­ma­to dar­bai ga­li pa­si­ro­dy­ti šiek tiek dek­la­ra­ty­vūs (ypač ma­no kar­tos žmo­nėms), pri­me­nan­tys ki­no teat­rų afi­šas, ku­rias kiek­vie­nam fil­mui gua­šu ant bal­tos med­vil­nės ta­py­da­vo ki­no teat­ro dai­li­nin­kai.

Ati­da­ry­mo me­tu me­no­ty­ri­nin­kas Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis ban­dė „tirp­dy­ti“ to­kią vi­zi­ją ir pri­mi­nė ki­no re­ži­sie­rių me­to­dą, kai tar­si no­rė­da­mi pa­brėž­ti ki­no epi­zo­dą ar fil­mo ei­gos pa­si­kei­ti­mo mo­men­tą, kaip Vir­gi­ni­jus api­bū­di­no: kai daik­tą me­ti į orą ir jis pa­kim­ba taš­ke, o po to kren­ta že­myn, tai tą ne­sva­ru­mo mo­men­tą re­ži­sie­riai pa­brė­žia ak­to­riaus vei­do kad­re priar­ti­ni­mu ar­ba iš­ryš­ki­na akis ir pan.

Tai tar­si pa­tei­si­na Be­no ta­py­bos di­de­lius for­ma­tus ir ta­po­mo vei­do frag­men­tiš­kumą. Ki­ta ver­tus, jau­nas ta­py­to­jas ne­ga­lė­tų pa­neig­ti, kad nau­do­ja­si nuo­trau­ko­mis, žino­mų fo­tog­ra­fų at­ras­tais vei­do ra­kur­sais ir ki­tais vi­zua­liais at­ra­di­mais.

Šiuo at­ve­ju no­rė­čiau pri­min­ti ir ki­tus Šiau­lių ta­py­to­jus: Vil­mą Kund­ro­tie­nę ir Mar­ty­ną Pet­rei­kį, ku­rie tu­rė­jo sa­vo di­de­lio for­ma­to po­rtre­tų ta­py­bos vaiz­da­vi­mo kon­cep­ci­ją, o Mar­ty­nas, be­je, už vi­są cik­lą pa­na­šių dar­bų 2012 me­tais pel­nė pres­ti­ži­nę Lie­tu­vos jau­no­jo ta­py­to­jo pre­mi­ją. Jau ver­ta tęs­ti dis­ku­si­ją apie tam tik­rą Šiau­lių ta­py­bos mo­kyk­los ar jau­nų­jų ta­py­to­jų su­si­klos­čiu­sią ten­den­ci­ją...

Pa­ro­da įdo­mi ir ver­ta ašt­rios žiū­ro­vo akies.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je ne­se­niai at­si­da­riu­sio­je pa­ro­do­je „Trys lai­ko­tar­piai“ – dar vie­nas Me­nų fa­kul­te­to ma­gist­ran­tas, jau­nas ta­py­to­jas ku­ria ak­tua­li­jų me­ta­fo­ras.

Čia eksp­re­sio­nis­ti­ne ma­nie­ra vaiz­duo­ja­mos iš­raiš­kin­gos eg­zis­ten­ci­nės as­me­ni­nių pa­tir­čių ir įžval­gų vi­zi­jos. Vy­rau­ja mo­noch­ro­mi­nė ta­py­ba.

Ma­rius iš­lai­ko spal­vų ga­mą nuo mels­vai pil­ko ko­bal­to iki na­tū­ra­lios umb­ros. Ypač ak­tua­lūs pa­sku­ti­niai ta­py­bos dar­bai, ku­riuo­se ta­py­to­jas vi­zua­li­zuo­ja sa­vo po­žiū­rį į emig­ra­ci­jos pro­ble­mą.

Čia jis at­ran­da mi­ni­ma­lis­ti­nę, ke­lių po­tė­pių raiš­ką, kai, ty­ri­nė­jant kū­ri­nį, fo­tog­ra­fi­nis vaiz­das, ku­ris ins­pi­ra­vo au­to­rių, pa­ma­žu at­si­sklei­džia blyš­kiai pil­ko­je po­tė­pių „raiz­ga­ly­nė­je“. O ir pa­bė­gė­lių tra­ge­di­ja iš­va­go­ta to­kių su­dė­tin­gų ir daž­nai neišsp­ren­džia­mų vin­gių.

Be­ne iš­raiš­kin­giau­sias ta­py­bos dar­bas „Vai­kas“, ku­ris gi­mė po tam tik­ro kul­tū­ri­nio šo­ko, pa­ma­čius me­di­jo­se į kran­tą iš­mes­tų žmo­nių kū­nų nuo­trau­kas.

Trys jau­ni kū­rė­jai, ku­rių dar­bų rep­re­zen­ta­ci­ja ar eks­po­zi­ci­jos prem­je­ra įvy­ko Šiau­liuo­se, tar­si su­si­ta­rę kves­ti­o­nuo­ja laik­me­tį.

Jau­ni žmo­nės ne­su­tin­ka bū­ti nuo­ša­lė­je nuo su­dė­tin­gų ir ak­tua­lių mū­sų vi­suo­me­nei pro­ble­mų.

Bū­ki­me kar­tu su jais.

Vir­gi­ni­jus Mal­čius. Šu­li­nys. 2016. Au­to­riaus nuo­trau­ka

Vir­gi­ni­jus Mal­čius. Šu­li­nys. 2016. Au­to­riaus nuo­trau­ka

Be­nas Ale­jū­nas. Ar­tū­ras. 2014. Au­to­riaus nuo­trau­ka

Ma­rius Bra­žas. Vai­kas. 2016. Au­to­riaus nuo­trau­ka

Dienos populiariausi

Kryžkelės kelionėje į save

2016 m. vasario 27 d.
lankomiausias

Metų profesijos autoriteto vardas – kardiologei Jurgitai Plisienei

2016 m. vasario 27 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas