(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Tapytojo svajonė – portretui pozuojantis Džimas Morisonas

2016 m. vasario 18 d.
Simona SIMONAVIČĖ

Ta­py­da­mas me­ni­nin­kas Be­nas Ale­jū­nas klau­so­si ro­ko gru­pės „Led Zep­pe­lin“. Šiau­liuo­se, Šiau­lių uni­ver­si­te­to ga­le­ri­jo­je ta­py­to­jas pri­sta­tė de­biu­ti­nę per­so­na­li­nę pa­ro­dą „Eg­zo­das“ – di­de­lio for­ma­to po­rtre­tuo­se įam­ži­no išė­ju­sias, ta­čiau as­me­niš­kai jam po­vei­kį pa­da­riu­sias as­me­ny­bes.

simona@skrastas.lt

Aki­mir­ka su as­me­ny­be

„Vie­nas tarp mer­gi­nų. Ra­mus, su­si­mąs­tęs. Jo dar­bai bū­da­vo to­kie kaip ir jis – ty­lūs, bet kar­tu gi­lūs, fi­lo­so­fiš­ki, kar­tu pa­sa­kan­tys la­bai daug“, – stu­di­jų me­tais jau­ną ta­py­to­ją api­bū­di­no pa­ro­dos ati­da­ry­me kal­bė­jęs Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­rius, bu­vęs jo dės­ty­to­jas Kor­ne­li­jus Užuo­tas.

ŠU ta­py­bos ba­ka­lau­ro ir ma­gist­ro stu­di­jas bai­gęs B. Ale­jū­nas šie­met pel­nė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės 2016 m. jau­nų­jų me­ni­nin­kų sti­pen­di­ją.

ŠU Me­nų fa­kul­te­to do­cen­tas, ta­py­to­jas Arū­nas Uo­gin­tas pa­žy­mi, jog B. Ale­jū­nas pri­klau­so stu­den­tų ma­žu­mai, ku­ri ren­ka­si kos­mo­po­li­tiš­kas te­mas, ne­nuei­na į sal­dų pa­sau­lį. Anks­čiau jis pa­ren­gė ta­py­bos cik­lą „27 klu­bas“, apie anks­ti mi­ru­sius mu­zi­kan­tus, to­kius kaip Dži­mas Mo­ri­so­nas, Kur­tas Ko­bai­nas, Dža­nis Džop­lin ir ki­tus.

Pa­ro­do­je „Eg­zo­das“ B. Ale­jū­nas at­si­grę­žė ir į Lie­tu­vių as­me­ny­bes, įam­žin­tas me­ni­nin­kas, vie­nas iš flu­xus ju­dė­ji­mo pra­di­nin­kų Jo­nas Ma­čiū­nas, avan­gar­di­nio ki­no kū­rė­jas, avan­gar­di­nės gru­pės „Ir Vi­sa Tai Kas Yra Gra­žu Yra Gra­žu“ vo­ka­lis­tas Ar­tū­ras Ba­ry­sas „Ba­ras“, poe­tas Vy­tau­tas Ma­čer­nis.

Me­no­ty­ri­nin­kas Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis ta­py­to­jo po­rtre­tus api­bū­di­na kaip vaiz­duo­jan­čius le­mia­mą emo­ci­ją, lū­žio taš­ką: „Jis vi­suo­met yra stam­bus pla­nas, po­rtre­tas, akys, ka­da vis­kas su­stings­ta vie­ną aki­mir­ką. Tai aki­mir­ka su as­me­ny­be“.

Vie­nin­te­lė mo­te­ris

„Daž­nai ma­nęs klau­sia, ar ta­pau iš nuo­trau­kų. Taip. Man bū­tų di­džiau­sias džiaugs­mas, jei Dži­mas Mo­ri­so­nas, gru­pės „The Doors“ vo­ka­lis­tas, gy­vai pa­po­zuo­tų. Ka­dan­gi to­kių ga­li­my­bių nė­ra, imp­ro­vi­zuo­ju žiū­rė­da­mas į nuo­trau­ką. Klau­sau jų ku­ria­mos mu­zi­kos, skai­tau jų poe­zi­ją ar biog­ra­fi­ją. Ta­da at­si­ran­da spal­vos, nuo­tai­ka ir kom­po­zi­ci­ja“, – kū­ry­bi­nį pro­ce­są api­bū­di­no B. Ale­jū­nas.

Ta­py­to­jas svars­tė, jog po­rtre­tuo­se esan­čios as­me­ny­bės jam as­me­niš­kai įdo­mios, vie­naip ar ki­taip pa­vei­ku­sios gy­ve­ni­mą. Pa­vyz­džiui, mąs­ty­to­ją Jus­ti­ną Mi­ku­tį jis at­ra­do skai­ty­da­mas skulp­to­riaus mo­der­nis­to An­ta­no Mon­čio biog­ra­fi­ją, ku­ri bu­vo la­bai su­kre­čian­ti. To­mo Vait­so ar Kur­to Ko­bai­no mu­zi­kos jis klau­sė­si nuo vai­kys­tės, jie pa­da­rė įta­ką, to­dėl no­rė­jo­si dai­ni­nin­kus įam­žin­ti.

Tarp nu­ta­py­tų as­me­ny­bių – vie­nin­te­lė mo­te­ris, ru­sų žur­na­lis­tė Ana Po­lit­kovs­ka­ja, dau­giau­sia ra­šiu­si Če­čė­ni­jos ir Šiau­rės Kau­ka­zo te­mo­mis. Žur­na­lis­tė bu­vo nu­žu­dy­ta.

„Skai­čiau ke­le­tą jos kny­gų. Man la­bai pa­ti­ko ra­ši­niai apie de­mok­ra­ti­jos pa­dė­tį Ru­si­jo­je, Če­čė­ni­jos ka­ro siau­bus. No­rė­jau pa­veiks­lą pa­va­din­ti „Ma­no Ana“, bet pa­li­kau tie­siog „Ana“, ka­dan­gi vi­sus po­rtre­tus pa­va­di­nau var­dais“, – ko­men­ta­vo ta­py­to­jas. Var­dai be pa­var­džių pa­va­di­ni­muo­se pa­lik­ti tiks­lin­gai – už­duo­tis žiū­ro­vams at­pa­žin­ti po­rtre­te ži­no­mą žmo­gų.

Pa­ro­da ati­da­ry­ta Lie­tu­vos gi­mi­mo die­ną, Va­sa­rio 16-ąją. Pa­sak B. Ale­jū­no, da­ta pa­si­rink­ta ne tiks­lin­gai, ta­čiau jam pa­čiam – svar­bi: „Esu iš tų, ku­ris šią die­ną ne mi­ni, bet šven­čia. Džiau­giuo­si, kad esu lais­vas. Ga­liu eg­zis­tuo­ti kaip no­riu. Tu­riu pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bę: ga­liu skai­ty­ti, klau­sy­ti, kal­bė­ti ir ta­py­ti ką no­riu“.

Si­mo­nos SI­MO­NA­VI­ČĖS nuo­tr.

PO­VEI­KIS: Ta­py­to­jas Be­nas Ale­jū­nas pa­ro­do­je „Eg­zo­das“ (gr. Exo­dos – išė­ji­mas) nu­ta­pė išė­ju­sias, ta­čiau jam įta­ką pa­da­riu­sias as­me­ny­bes: mu­zi­kan­tus, ra­šy­to­jus, me­ni­nin­kus.

RAK­TAS: Di­de­lio for­ma­to dar­buo­se frag­men­tiš­kai vaiz­duo­ja­mi žmo­nių po­rtre­tai, ku­riuos žiū­ro­vai tu­ri pa­tys at­pa­žin­ti pa­gal pa­va­di­ni­me pa­teik­tą var­do rak­ti­nį žo­dį.

Dienos populiariausi

„Maximos“ „sprogdintojas“ rastas pataisos namuose

2016 m. vasario 19 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas