(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kultūra

Laikas – kaip vėjas

2016 m. vasario 17 d.
Arūnas UOGINTAS

„Šiau­lių kraš­to“ kul­tū­ros ap­žval­gi­nin­kas

Vie­no kū­ri­nio pa­ro­da Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je ren­gia­ma jau ant­rą kar­tą. Pir­mo­jo me­ni­nio ren­gi­nio pa­si­se­ki­mas ir da­ly­vių gau­sa pa­ska­ti­no tęs­ti šį pro­jek­tą. Pa­va­di­ni­mas „Vie­nas kū­ri­nys Šiau­liams“ su­sie­tas su Al­ma Ma­ter mies­tu – vi­si dai­li­nin­kai yra bai­gę uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­tą ar­ba dir­bę ja­me, o ir mies­to gim­ta­die­nis šiais me­tais su­tam­pa su ju­bi­lie­ji­ne „Sau­lės“ mū­šio da­ta.

Pa­ro­do­je da­ly­vau­ja įvai­rių kar­tų me­ni­nin­kai – ryš­kes­ni ir ma­žiau ži­no­mi, dir­ban­tys skir­tin­ga raiš­ka. Eks­po­zi­ci­ja įvai­ria­ly­pė, su­konst­ruo­ta iš kar­tais vi­sai ne­su­de­ri­na­mų vaiz­dų, ta­čiau is­to­ri­jos, ma­ny­čiau, ta­py­tos, pieš­tos, lip­dy­tos ir pa­čių me­ni­nin­kų už­ra­šy­tos, yra šio pro­jek­to jun­gia­mo­ji gran­dis.

Dai­li­nin­kai, pir­mie­ji at­siun­tę dar­bus, at­gai­vi­no sa­vo stu­di­jų me­tų pri­si­mi­ni­mus: Jo­lan­ta Ru­do­kie­nė pa­ste­le ant po­pie­riaus („Gi­liai vi­du­je“, 2016) at­ku­ria le­gen­di­nių, taip va­di­na­mų – ant­rų­jų rū­mų vie­nos au­di­to­ri­jos sie­ną, ku­rios struk­tū­ro­je ma­to­si dar iš švend­rių pa­da­ry­tos šim­ta­me­čio tin­ko konst­ruk­ci­jų de­ta­lių lie­ka­nos.

Jo­nas Žel­kaus­kas pa­sa­ko­ja: Esu gry­nas šiau­lie­tis, čia gi­męs, užau­gęs ir bai­gęs Šiau­lių uni­ver­si­te­tą (tuo me­tu ins­ti­tu­tą), po stu­di­jų nu­kly­dęs į Ma­žei­kius. Ta­py­bos kū­ri­niu jis pri­me­na niū­rų ir mo­no­to­niš­ką anų, so­vie­ti­nių lai­kų ur­ba­nis­ti­nį pei­za­žą („Pra­mo­ni­nis si­lue­tas“.1986).

Jau se­no­kai asamb­lia­žus ku­rian­tis Drus­ki­nin­kuo­se gy­ve­nan­tis And­rius Mo­sie­jus nau­ja­me kū­ri­ny­je ty­ri­nė­ja se­ną nuo­trau­ką, ku­rio­je už­fik­suo­tas keis­tas ga­na niū­raus laik­me­čio mo­men­tas.

Au­to­rius pa­sa­ko­ja šios fo­tog­ra­fi­jos at­si­ra­di­mo is­to­ri­ją: 1951–53 me­tais „El­nio“ kom­bi­na­te pla­na­vi­mo sky­riu­je dir­bo ma­no tė­vu­kas ir jo drau­gai... Nuot­rau­ka la­bai įdo­mi: sė­di trys vy­rai prieš sau­lu­tę – gal pie­tų per­trau­ka, pa­rū­ky­mas. Už nu­ga­rų kaž­koks agi­ta­ci­nis sten­das.

Ori­gi­na­lo fo­to ma­žes­nė, bet ryš­kes­nė. Su pa­di­di­ni­mo stik­lu per­skai­čiau: Lai­kas su­si­mąs­ty­ti! Mac­key sky­rius įsi­pa­rei­go­jo ko­vo mėn. ga­my­bos pla­ną įvyk­dy­ti 105%, įvyk­dė 67,3%. Siu­vi­mo sky­rius įsi­pa­rei­go­jo ko­vo mėn. ga­my­bos pla­ną įvyk­dy­ti 120%, įvyk­dė 88,1%. Var­ke­li ir Bimš­tei­nai, pra­dė­ki­te dirb­ti!

Ro­kiš­ky­je gy­ve­nan­tis ir dir­ban­tis Arū­nas Au­gu­tis asamb­lia­žu „Ver­du­liu­kų gat­vės pa­mėk­lė“ vi­zua­li­zuo­ja sa­vo stu­den­tiš­kas kla­jo­nes po trau­ki­nių sto­ties ra­jo­ną. Pa­na­šiai ir uk­mer­giš­kis Ju­lius Za­rec­kas jam bū­din­ga eksp­re­sio­nis­ti­ne ma­nie­ra mies­to apy­lin­kė­se ša­lia Prū­de­lio ty­ri­nė­ja vie­ną fi­gū­rą („Mau­duo­lė „Prū­de­ly­je“. 2015 ). Lyg pa­mink­las nyks­tan­tiems Ch. Fren­ke­lio fab­ri­ko sta­ti­niams yra Vil­mos Kund­ro­tie­nės kū­ri­nys “ In me­mo­ria griū­van­tiems“( 2015).

Rim­vy­das Dauž­var­dis, kar­tais ku­rian­tis vit­ra­žus, sa­ve at­ran­da leng­vai dūž­tan­čia­me stik­le.

Dai­li­nin­kas pa­sa­ko­ja: Prieš 30 me­tų at­vy­kau iš Sė­lių kraš­to. Vaikš­ti­nė­ju čia, Šiau­liuo­se. Vaikš­ti­nė­ju ir mo­kau­si, sva­jo­ju, ku­riu, ste­biu. Gy­ve­ni­mo šu­kes dė­lio­ju, o jos tai su­lim­pa, tai dar dau­giau su­sky­la...

Sa­vo abst­rak­čios ta­py­bos kū­ri­ny­je skai­čius pa­ra­šęs, Vir­gi­ni­jus Ta­mo­šiū­nas pa­sa­ko­ja: Til­žės 161, ad­re­sas su­si­jęs su ma­no vai­kys­tės ir jau­nys­tės lai­ko­tar­piu – iš ten iš­vy­kau, į ten vis dar su­grįž­tu...

Re­na­ta Mu­raus­kai­tė, prieš ke­le­rius me­tus bai­gu­si stu­di­jas, plast­ma­sė­je rai­žo įvai­rius in­ter­je­rus, spaus­di­na es­tam­pus ir sen­ti­men­ta­liai at­vi­rau­ja: Ma­no kas­die­ny­bė – mies­tas ir na­mai. Vi­sa tai – sie­nos, grin­dys ir daik­tai, be­si­slaps­tan­tys juo­se. To už­ten­ka, kad iden­ti­fi­kuo­čiau sa­vo bu­vi­mą, ku­ris šiuo me­tu yra la­biau­siai su­si­jęs su Šiau­liais.

Be­nas Ale­jū­nas ta­po di­de­lio for­ma­to gar­sių žmo­nių, daž­nai lie­tu­vių, po­rtre­tus. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mas kū­ri­nys – vie­nas iš pen­kių di­de­lio for­ma­to dar­bų, skir­tų lie­tu­vy­bės paieš­koms. Ta­py­bos dar­be „E(G)(R)ZI­LIS“ Be­nas ban­do vi­zua­liai per­teik­ti emig­ran­tų kar­tos, po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­si­trau­ku­sios iš Lie­tu­vos, imp­re­si­jas. Da­lis tų gar­sių lie­tu­vių bu­vo vie­ni iš FLU­XUS ju­dė­ji­mo įkū­rė­jų. Jo ma­ny­mu, tau­tai emig­ra­ci­ja bu­vo tam tik­ras kul­tū­ri­nis ir in­te­lek­tua­li­nis šo­kas. Nors šian­die­nos ana­lo­gi­jos, man at­ro­do, ga­li tu­rė­ti dar gi­les­nių pa­da­ri­nių. O jei­gu is­to­ri­ja bū­tų ki­to­kia, kaip at­ro­dy­tu­me šian­dien? – klau­sia au­to­rius.

Jau­kus, va­sa­ros ple­ne­rus pri­me­nan­tis, pa­ne­vė­žie­tės Iri­nos No­so­vos ne­di­de­lis ta­py­bos dar­bas iš cik­lo „Ste­bė­to­jai“ (2014).

Mies­to laik­ro­dis te­bes­to­vi, bet lai­kas pra­le­kia kaip vė­jas, nu­si­neš­da­mas net gra­žiau­sias aki­mir­kas ir su­tik­tus žmo­nes, – poe­tiš­kai sa­vo ak­va­re­lę („Pra­le­kian­tis lai­kas“, 2005) pri­sta­to El­ma Štur­mai­tė iš Drus­ki­nin­kų.

Pri­si­mi­ni­mai... Kaip be jų!

At­min­tis, is­to­ri­jos, pa­sa­ko­ji­mai mus jun­gia ir ski­ria, gal to­dėl ir šių ei­lu­čių au­to­rius pa­si­ry­žo pa­ro­do­je pri­sta­ty­ti dar 1999 me­tais su­kur­tą ta­py­bos dar­bą „Sau­lės“ mū­šiui at­min­ti.

Gra­fi­kė Re­da Uo­gin­tie­nė, prieš 16 me­tų sa­ve nu­ta­piu­si įsi­vaiz­duo­ja­mo „Kry­žių kal­no“ fo­ne, taip pat at­kū­ri­nė­ja is­to­ri­nius vaiz­dus, tik šį kar­tą ta­py­bo­je.

Vi­ta­li­ja Kur­ti­nai­tie­nė il­ga­me ir su­dė­tin­ga­me ke­ra­mi­kos jun­gi­ny­je iš gla­zū­ruo­tų žmo­ge­liu­kų gal­vy­čių ir ki­tų mi­nia­tiū­ri­nių de­ko­ra­ci­jų konst­ruo­ja sa­vo te­ra­ko­ti­nius pa­sa­ko­ji­mus-žai­di­mus. Juk dai­li­nin­kai taip ir žai­džia vi­są gy­ve­ni­mą... O žai­di­mai ga­li bū­ti ir la­bai su­dė­tin­gi.

Pa­ro­do­je da­ly­vau­ja ir Vil­niaus ta­py­bos pa­ro­dų gran­dai: Vil­niu­je gy­ve­nan­tis Ro­ma­nas Ba­lins­kas ir pa­ne­vė­žie­tis Ra­mū­nas Gri­ke­vi­čius. Ro­ma­nas prie gim­to­jo mies­to is­to­ri­jos in­terp­re­ta­ci­jų ry­žo­si pri­si­dė­ti Ka­ted­ros vaiz­dais, nu­ta­py­tais vie­na­me ple­ne­re. Ka­ted­ros bokš­tas, ma­to­mas mies­te iš vi­sur lyg švy­tu­rys prie jū­ros, su­tin­ka ta­ve , at­va­žiuo­jan­tį ir pa­ly­di iš­vyks­tant...

Ra­mū­nas tę­sia sa­vo gy­ve­ni­mo žai­di­mų ar ty­ri­mų li­ni­ją, vaiz­duo­da­mas jam ar­ti­mus žmo­nes ir la­bai as­me­niš­kas sen­ten­ci­jas. Jo „Ho­ri­zon­to li­ni­ja“ ( 2014) yra kaž­kur už mū­ro sie­nos. Juo­das dan­gus, du žmo­nės – vaiz­das kaip pro pra­va­žiuo­jan­čios ma­ši­nos lan­gą – ma­tai tik tai, į ką su­tel­ki dė­me­sį... Du žmo­nės – vy­ras ir mo­te­ris – lyg ir kar­tu, nors ba­si ir kaž­ko ieš­ko... Ti­kė­ki­mės, kad jiems vis­kas baig­sis ge­rai. O Vir­gi­ni­jus Mal­čius sa­vo fil­me pri­ke­lia tra­giš­ką įvy­kį: šiais lai­kais smur­to la­bai daug, bent jau iš TV ek­ra­no.

Me­ni­nin­kai daž­nai kal­ba ne­pa­to­gio­mis te­mo­mis, ku­ria vaiz­dus ir ska­ti­na dia­lo­gą su mu­mis – žiū­ro­vais.

Jau­nas vi­deo­me­ni­nin­kas Jus­tas Jur­ke­vi­čius fik­suo­ja mies­to dy­ki­nė­to­jus: fil­mas apie val­ka­tas, ku­rie tie­siog eg­zis­tuo­ja ir tiek. Jie am­ži­ni gat­vės spek­tak­lio da­ly­viai. Me­ni­nin­kas pri­pie­šia jiems kau­kes ir su­ku­ria iš jų bū­ties siur­rea­lis­ti­nę kom­po­zi­ci­ją.

Fo­tog­ra­fi­jos ko­lek­ci­ja pa­ro­do­je nė­ra di­de­lė: sa­vo nuo­trau­kas eks­po­nuo­ja Re­gi­na Šuls­ky­tė, Pau­lius Kar­pas, Jur­ga Sut­ku­tė.

Vie­nas iš fo­tog­ra­fi­jų au­to­rių – me­no­ty­ri­nin­kas Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis, at­siųs­da­mas dar­bą, pa­si­da­li­no sa­vo min­ti­mis: Pas­te­bė­jau, kad pa­sta­ruo­ju me­tu į ke­lio­nes ne­bei­mu sun­kaus veid­ro­di­nio fo­toa­pa­ra­to. Vis daž­niau jis lie­ka na­muo­se. Fo­tog­ra­fuo­ju mo­bi­liu te­le­fo­nu.

Grei­čiau tai – vi­zua­lūs die­no­raš­čiai, o ne me­ni­nės fo­tog­ra­fi­jos. Ta­čiau la­bai ne­si­no­ri pri­pa­žin­ti, kad mo­bi­lus te­le­fo­nas ne­ga­li bū­ti sa­vi­pa­kan­ka­ma kū­ry­bos prie­mo­nė...

Pa­ne­vė­žie­tis Eu­ge­ni­jus Mar­cin­ke­vi­čius eks­po­nuo­ja abst­rak­čią ta­py­bą „Šv. Jur­gio kar­diog­ra­mą“ (2015). Gal­būt šis kū­ri­nys, dar Rim­vy­do Pu­pe­lio „Ato­kai­tė“, Vid­man­to Za­rė­kos di­de­lio for­ma­to ak­va­re­lė „Neiš­mok­tos pa­mo­kos I“ yra pa­ro­dos ak­cen­tas, do­mi­nan­tės: at­spin­di laik­me­tį, ak­tua­lias me­ta­fo­ras.

Jau­nų Šiau­lių gra­fi­kių Si­mo­nų – Bag­do­nai­tės-Gu­bi­nie­nės ir Še­pu­ty­tės – rai­ži­niai eksp­re­sio­nis­ti­niai. „Ži­nau kaip tu jau­tie­si bal­ko­ne“, – „kal­ba“ su sa­vo per­so­na­žu, sė­din­čia mer­gai­te, Še­pu­ty­tė. O kaip jau­čia­si Šiau­lių po­nios, ku­rias gra­fi­niu vaiz­du nu­ren­gi­nė­ja Bag­do­nai­tė-Gu­bi­nie­nė? „Nau­jo­jo daik­tiš­ku­mo“ sti­lius, kaž­ka­da po­pu­lia­rus tar­pu­ka­rio Vo­kie­ti­jo­je, čia la­bai tin­ka: tas pa­ts nea­pib­rėž­tu­mas, inf­lia­ci­ja, tam tik­ro, tar­kim pro­pa­gan­di­nio ka­ro dvelks­mas ir daug įvai­rių grės­min­gų nuo­jau­tų...

Pui­ki pa­ro­da Šiau­liams. Tik­ra do­va­na Va­sa­rio 16-osios pro­ga: 69 au­to­riai ir pro­fe­sio­na­li kū­ry­ba – skulp­tū­ra, ke­ra­mi­ka, ta­py­ba, gra­fi­ka, vi­deo­me­nas. Nors kai ku­rių dai­li­nin­kų dar­bai, vis­gi, yra pa­grįs­ti sa­lo­ni­nio me­no ver­ty­bė­mis: si­tua­ci­ja ak­tua­li ne tik ša­lies re­gio­nų me­nui. Kai pa­si­gen­da­ma nuo­la­ti­nės, vien­ti­sos vi­zua­laus me­no vys­ty­mo kon­cep­ci­jos, gal­būt ir spe­cia­lios edu­ka­ci­jos, kai ku­rie me­ni­nin­kai tie­siog pa­si­duo­da tam tik­ram vie­no vi­suo­me­nės sluoks­nio sko­niui ir tiek...

„Vie­nas kū­ri­nys Šiau­liams“, pa­ro­da Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je, ku­ria Lie­tu­vos is­to­ri­jos įvy­kių me­ta­fo­ras, vaiz­dus, ke­lia klau­si­mus, ak­tua­lius žiū­ro­vams, me­ni­nin­kams ir Šiau­lių mies­tui. Nea­be­jo­ju, kad šis pro­jek­tas tu­ri atei­tį.

Ro­ma­nas Ba­lins­kas. Šiau­lių Ka­ted­ros vaiz­dai, frag­men­tas. Dro­bė, alie­jus, 2014. Au­to­riaus rep­ro­duk­ci­ja.

Jo­lan­ta Ru­do­kie­ne. Gi­liai vi­du­je. Pas­te­lė, po­pie­rius, 2016. Au­to­rės rep­ro­duk­ci­ja.

Arū­nas Uo­gin­tas. Sau­lė 1236, frag­men­tas. Dro­bė, alie­jus, 1997-1999. Au­to­riaus rep­ro­duk­ci­ja.

Be­nas Ale­jū­nas. E(G)(R)ZI­LIS. Dro­bė, alie­jus, 2016. Au­to­riaus rep­ro­duk­ci­ja.

Ra­mū­nas Gri­ke­vi­čius. Ho­ri­zon­to li­ni­ja. Dro­bė, alie­jus, 2014. Au­to­riaus rep­ro­duk­ci­ja.

Vir­gi­ni­jus Mal­čius. Šu­li­nys. Ani­ma­ci­ja. 2016. Au­to­riaus rep­ro­duk­ci­ja.

Si­mo­na Bag­do­nai­tė Gu­bi­nie­nė, Šiau­lių Po­nia. Me­džio rai­ži­nys, 2015. Rep­ro­duk­ci­ja au­to­rės.

Dienos populiariausi

Paveikslams prireikė 190 pieštukų

2016 m. vasario 17 d.
lankomiausias

Gaisravietėje rastas apdegęs kūnas

2016 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas