(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Nori „Dvi­ra­čių mies­to“, bet dviratininkų negerbia

2016 m. vasario 5 d.
Simona KVEDERYTĖ

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė tei­kia pa­raiš­ką tap­ti 2015 me­tų „Dvi­ra­čių mies­tu“ ir „Dvi­ra­čių sa­vi­val­dy­be“. Gi­ria­si, kad mies­te per­nai bu­vo at­nau­jin­ta 3,2 ki­lo­met­ro dvi­ra­čių ta­ko, mi­ni Šiau­lių ra­jo­ne esan­čius dvi­ra­čių ta­kus ir en­tu­zias­tų, ne Sa­vi­val­dy­bės, or­ga­ni­zuo­tus ren­gi­nius dvi­ra­ti­nin­kams. Ar Sa­vi­val­dy­bė rū­pi­na­si mies­to dvi­ra­ti­nin­kais?

si­mo­na.k@skrastas.lt

Mi­ni­mi Šiau­lių ra­jo­no ta­kai

„Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos kon­kur­se da­ly­vau­ja­me, nes sie­kia­me, kad Šiau­liai vėl bū­tų ži­no­mi kaip dvi­ra­čių mies­tas. Tai su­si­ję su mies­to įvaiz­džiu. No­mi­na­ci­ja mies­tui su­teik­tų sta­tu­są, gar­bę“, – ko­men­ta­vo Sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir mies­to plėt­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė In­ga Mi­tu­zai­tė.

Jos tei­gi­mu, Sa­vi­val­dy­bė pa­tei­kė pa­raiš­ką, ku­rio­je iš­dės­ty­ti sa­vi­val­dy­bės praė­ju­sių me­tų dar­bai, skir­ti po­pu­lia­rin­ti su­si­sie­ki­mą dvi­ra­čiais ir ge­rin­ti inf­rast­ruk­tū­rą. Ke­tu­rių pus­la­pių pa­raiš­ko­je nu­ro­dy­ta, kad vie­nam šiau­lie­čiui ten­ka 0,57 met­ro dvi­ra­čių ta­ko.

Per­nai Til­žės gat­vė­je at­nau­jin­tas 3,2 ki­lo­met­ro dvi­ra­čių ta­kas. Pa­raiš­ko­je dar pri­dė­ta, kad mies­te įreng­tos 42 au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­lės. Dar­bai kai­na­vo per 1,7 mi­li­jo­no eu­rų. Iš jų 1,4 mi­li­jo­no eu­rų – eu­ro­pi­nė pa­ra­ma.

Pa­raiš­ko­je nu­ro­dy­ta, kad iš Šiau­lių dvi­ra­čių ta­kais ga­li­ma pa­siek­ti Kur­tu­vė­nus, Kur­šė­nus, Kry­žių kal­ną, Kai­rių mies­te­lį. Pa­raiš­kos skil­tis su klau­si­mu, kiek vei­kia sto­vė­ji­mo-sau­go­ji­mo aikš­te­lių ša­lia ug­dy­mo įstai­gų, li­ko neuž­pil­dy­ta.

Iš­var­dy­ti mies­te vy­kę ren­gi­niai: pi­lie­ti­nė ak­ci­ja „Lais­vė dvi­ra­čiui“, ren­gi­nys „Dau­giau­sia dvi­ra­čių ant sto­go-2015“, 4-asis "Big­bank" Lie­tu­vos plen­to tau­rės Šiau­lių eta­pas ir ki­ti.

Dar pa­raiš­ko­je nu­ro­dy­ta, kad per­nai bu­vo pa­reng­tas trans­por­to or­ga­ni­za­vi­mo Šiau­lių mies­te spe­cia­lu­sis pla­nas bei Jud­ru­mo pla­nas.

Klai­pė­do­je – be­veik 3 mi­li­jo­nai eu­rų in­ves­ti­ci­jų

Pa­raiš­ką „Dvi­ra­čių mies­to“ no­mi­na­ci­jai gau­ti tei­kė ir Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė. Ji nu­veik­tus dar­bus iš­dės­tė 11 pus­la­pių do­ku­men­te.

2015 me­tais uos­ta­mies­ty­je nu­ties­ta be­veik 10 ki­lo­met­rų nau­jų dvi­ra­čių ta­kų. Bend­ras jų il­gis sie­kia dau­giau nei 106 ki­lo­met­rus. Vie­nam gy­ven­to­jui ten­ka 0,69 met­ro dvi­ra­čių ta­ko. Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis per­nai pa­sta­ty­ti ir įreng­ti 5 dvi­ra­čių ga­ra­žai, 46 dvi­ra­čių sto­vai. Jų iš vi­so da­bar mies­te yra 300.

Per­nai Klai­pė­do­je į dvi­ra­čių inf­rast­ruk­tū­ros ge­ri­ni­mą bu­vo in­ves­tuo­ta dau­giau nei 2,6 mi­li­jo­no eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų. Sa­vi­val­dy­bė pa­pil­do­mai iš­lei­do dar per 183 tūks­tan­čius eu­rų.

Or­ga­ni­zuo­ja en­tu­zias­tai, gi­ria­si Sa­vi­val­dy­bė

Da­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sių ren­gi­nių dvi­ra­ti­nin­kams or­ga­ni­za­vo spor­to klu­bas „S-Spor­tas“. Jo ly­de­ris, dvi­ra­čių spor­to en­tu­zias­tas Sva­jū­nas Amb­ra­zas pa­sa­ko­jo, kad su spor­to mo­kyk­la „Du­by­sa“ pa­vy­ko su­reng­ti Lie­tu­vos plen­to tau­rės Šiau­lių eta­pą. Taip pat „S-Spor­tas“ ne pir­mus me­tus ini­ci­juo­ja ren­gi­nį „Dau­giau­sia dvi­ra­čių ant sto­go“. Šiau­liuo­se vy­ko „S-Spor­to Tau­rės-2015“ var­žy­bų eta­pai, ku­riuo­se da­ly­va­vo ir dvi­ra­ti­nin­kai: nuo­ty­kių lenk­ty­nės ap­lin­kui Rė­ky­vos eže­rą, še­šių va­lan­dų ro­gai­nin­gas. Į Šiau­lius kiek­vie­ną va­sa­rą va­žiuo­ja stip­riau­si kal­nų dvi­ra­ti­nin­kai lenk­ty­niau­ti dau­gia­die­nė­se lenk­ty­nė­se „MTB Šiau­liai“. Vie­nin­te­lį to­kį ren­gi­nį Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja S. Amb­ra­zas su bend­ra­min­čiais.

Dvi­ra­ti­nin­kai per­nai var­žė­si ir Lie­tu­vos MTB XCO čem­pio­na­te ša­lia Šiau­lių esan­čio­je Bu­bių tra­so­je. Sal­du­vė­je vy­ko Lie­tu­vos orien­ta­vi­mo­si kal­nų dvi­ra­čiais var­žy­bos.

„To­kie ren­gi­niai rei­ka­lin­gi. Pra­mo­ga. Taip ska­ti­na­mas dvi­ra­čių spor­tas Šiau­liuo­se. Tik vis­ką or­ga­ni­zuo­ja en­tu­zias­tai“, – sa­kė S. Amb­ra­zas. Jo nuo­mo­ne, Šiau­liai va­din­tis dvi­ra­čių mies­tu kol kas ne­tu­ri jo­kių šan­sų.

„Vis­kas da­ro­ma at­virkš­čiai. Bent jau ženk­lą, drau­džian­tį va­žiuo­ti dvi­ra­čiais, nuo se­no­jo via­du­ko nu­ka­bin­tų. Pa­gal ženk­lus Til­žės gat­vė, Auš­ros alė­ja skir­ta va­žiuo­ti dvi­ra­čiais. Ar taip yra? Ne­la­bai. Ant ta­kų su­sta­ty­ti šiukš­lių kon­tei­ne­riai. Taip ne­tu­ri bū­ti. Juk ne­sun­ku juos pa­trauk­ti, bet nie­kam neį­do­mu“, – ste­bė­jo­si S. Amb­ra­zas.

Jo nuo­mo­ne, per­nai Til­žės gat­vė­je at­nau­jin­tu dvi­ra­čių ta­ku ga­li va­žiuo­ti tik ke­li žmo­nės, o ne šim­tai.

„Dvi­ra­čių ta­kas vie­to­mis – tik trys met­rai nuo di­džiu­lės par­duo­tu­vės. Kaip taip ga­li bū­ti? Jei vi­si šiau­lie­čiai pra­dė­tų va­žiuo­ti dvi­ra­čiais, bū­tų di­de­lė ava­ri­ja. Pa­da­ro ne­tei­sin­gą ta­ką ir pa­sa­ko­ja, koks jis ge­ras. Dėl to dau­giau dvi­ra­ti­nin­kų neat­si­ra­do ir neat­si­ras. Sa­vi­val­dy­bė­je dir­ba ne spe­cia­lis­tai. Jie ne­pa­de­da mies­tui“, – ma­no S. Amb­ra­zas.

Nė­ra są­ly­gų, nė­ra dvi­ra­ti­nin­kų

„Dvi­ra­čių kul­tū­ros ir inf­rast­ruk­tū­ros si­tua­ci­ją Šiau­liuo­se ver­tin­čiau ge­riau ne­gu blo­gai – vi­du­ti­niš­kai“, – sa­kė Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas.

Bet pri­pa­ži­no, kad Šiau­liams iki „Dvi­ra­čių mies­to“ ar „Dvi­ra­čių sa­vi­val­dy­bės“ rei­kė­tų pa­si­temp­ti. Nors mies­te skai­čiuo­ja­mas 61 ki­lo­met­ras dvi­ra­čių ta­kų, sau­gūs esą tik nau­ji. Ki­ti nu­trūks­ta ties san­kry­žo­mis, kur eis­mas ypač in­ten­sy­vus. Prob­le­miš­kiau­sia vie­ta jis įvar­di­ja Til­žės gat­vė­je esan­tį se­ną­jį via­du­ką.

„Ties via­du­ku dvi­ra­čių ta­kas nu­trūks­ta. Juo va­žiuo­ti neį­ma­no­ma, dvi­ra­tį rei­kia va­ry­tis. Ki­tos pro­ble­mos – au­to­bu­sų sto­tis, mies­to vie­ša­sis trans­por­tas. Dėl to ši vie­ta dvi­ra­ti­nin­kams pa­vo­jin­ga, – sa­kė ve­dė­jas. – Gal­vo­ja­me, kaip tą si­tua­ci­ją iš­spręs­ti. Da­bar dvi­ra­čių ta­kui įterp­ti gat­vė per siau­ra. Ta­da pės­tie­siems ne­be­lie­ka vie­tos“.

Jis ma­no, kad dvi­ra­čių mies­tu ga­lė­tu­mė­me va­din­tis, jei gy­ven­to­jai kiek­vie­ną die­ną nau­do­tų­si dvi­ra­čiais.

„To mies­te tik­rai nė­ra. Jei mies­te nė­ra sau­gių dvi­ra­čių ta­kų, kad dvi­ra­ti­nin­kas oriai ga­lė­tų va­ži­nė­ti po mies­tą, tai nie­kas ir ne­si­va­ži­nė­ja. Dėl to ne­si­ku­ria dvi­ra­čių krau­tu­vės, nuo­mos punk­tai. Nė­ra po­rei­kio. Vis­kas su­si­ję“, – aiš­ki­no G. Ja­siū­nas.

Jo tei­gi­mu, šie­met ar ki­tais me­tais Sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na įreng­ti dau­giau dvi­ra­čių nuo­mos aikš­te­lių pie­ti­nė­je mies­to da­ly­je ir cent­re. Taip pat ža­da­ma ska­tin­ti vers­li­nin­kus prie įmo­nių įreng­ti aikš­te­les, pri­si­dė­ti prie jung­čių su ma­gist­ra­li­niu dvi­ra­čių ta­ku tie­si­mo.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

PRI­VA­LU­MAS: Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė pa­tei­kė pa­raiš­ką tap­ti 2015 me­tų „Dvi­ra­čių mies­tu“ ir „Dvi­ra­čių sa­vi­val­dy­be“ – pa­raiš­ko­je vie­nu sa­vo pri­va­lu­mų įvar­di­jo per­nai at­nau­jin­tą 3,2 ki­lo­met­ro il­gio dvi­ra­čių ta­ką Til­žės gat­vė­je.

SĄ­LY­GOS: Dvi­ra­čių spor­to en­tu­zias­tas Sva­jū­nas Amb­ra­zas at­nau­jin­tą dvi­ra­čių ta­ką Til­žės gat­vė­je va­di­na ne­są­mo­ne: „Dvi­ra­čių ta­kas vie­to­mis – tik trys met­rai nuo di­džiu­lės par­duo­tu­vės. Kaip taip ga­li bū­ti?“

AM­BI­CI­JOS: Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Gin­ta­ro Ja­siū­no tei­gi­mu, iki „Dvi­ra­čių mies­to“ sta­tu­so dar rei­kia ge­ro­kai pa­si­temp­ti – trūks­ta dvi­ra­čių ta­kų, sau­gu­mo.

Dienos populiariausi

Tytuvėnuose ketinama steigti pramoninį parką

2016 m. vasario 10 d.
lankomiausias

Joniškiečiai – stalo teniso čempionai

2016 m. vasario 10 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas