(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Kilo įtarimų dėl direktoriaus žmonos įdarbinimo

2017 m. rugsėjo 9 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją, kad iš­siaiš­kin­tų, ar sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ai­va­ras Rud­nic­kas ga­li­mai ne­pa­žei­dė Vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mo, kai jo žmo­na įsi­dar­bi­no di­rek­to­riaus at­sto­vau­ja­mo­je sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vė­je.

loretar@skrastas.lt

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ai­va­ro Rud­nic­ko žmo­na Do­vi­lė Rud­nic­kie­nė UAB „Jo­niš­kio van­de­nys“ įsi­dar­bi­no nuo šių me­tų lie­pos mė­ne­sio. Apie esa­mą lais­vą dar­bo vie­tą ne­bu­vo skelb­ta bend­ro­vės sve­tai­nė­je, tai­gi, vie­šai ne­bu­vo ži­no­ma.

To­dėl opo­zi­ci­ja – Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Kęs­tu­tis Ma­čiu­lis, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rės Ni­jo­lė Va­luc­kie­nė ir Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos at­sto­vas Ed­mun­das Ber­no­tas – da­ro prie­lai­dą, kad eta­tas ga­lė­jo bū­ti su­kur­tas pa­si­nau­do­jant tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir par­tiš­ku­mu. Ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Rud­nic­kas, ir „Jo­niš­kio van­de­nų“ di­rek­to­rius Rai­mun­das Tiš­ke­vi­čius pri­klau­so tai pa­čiai ra­jo­ne val­dan­čia­jai Li­be­ra­lų są­jun­gai.

Be to, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Rud­nic­kas yra sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos įga­lio­tas at­sto­vau­ti UAB „Jo­niš­kio van­de­nys“. Opo­zi­ci­ja tei­gia, kad ga­lė­jo bū­ti pa­žeis­tas Vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mas.

Pats Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Rud­nic­kas sa­kė ne­ma­tan­tis jo­kio ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to, ka­dan­gi jo žmo­na bend­ro­vė­je yra ei­li­nė dar­buo­to­ja, neu­ži­ma va­do­vau­jan­čių pa­rei­gų. Be to, ji yra įgi­ju­si aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, ma­gist­ro laips­nį au­di­to sri­ty­je ir pa­gal rei­ka­la­vi­mus pa­rei­gy­bei – kont­ro­lie­rei – ne­tgi tu­ri dau­giau pri­va­lu­mų nei jų rei­kia.

Tą pa­tį pa­tvir­ti­no ir UAB „Jo­niš­kio van­de­nys“ di­rek­to­rius Rai­mun­das Tiš­ke­vi­čius. Pa­sak jo, kont­ro­lie­rės pa­rei­gas uži­man­čiam as­me­niui bū­tų pa­ka­kę ir vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo. Ta­čiau rei­kė­jo as­mens, ku­ris mo­kė­tų dirb­ti su bu­hal­te­ri­nė­mis pro­gra­mo­mis, bend­rau­tų su klien­tais. Ga­li­mų dar­buo­to­jų bu­vo ieš­ko­ma tei­rau­jan­tis Dar­bo bir­žo­je. D. Rud­nic­kie­nė užė­jo pa­ti, ieš­ko­da­ma dar­bo.

Pa­pil­do­mo kont­ro­lie­riaus eta­to rei­kė­jo, ka­dan­gi au­gant abo­nen­tų skai­čiui di­dė­ja „Jo­niš­kio van­de­nų“ dar­bo apim­tys, be to, šiuo me­tu vie­na dar­buo­to­ja yra vai­ko au­gi­ni­mo ato­sto­go­se.

Au­to­rės nuo­tr.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ai­va­ras Rud­nic­kas sa­kė ne­ma­tan­tis jo­kio ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to, ka­dan­gi jo žmo­na bend­ro­vė­je yra ei­li­nė dar­buo­to­ja, neu­ži­ma va­do­vau­jan­čių pa­rei­gų.

Pa­sak „Jo­niš­kio van­de­nų“ va­do­vo Rai­mun­do Tiš­ke­vi­čiaus, pa­pil­do­mo kont­ro­lie­riaus eta­to rei­kė­jo, ka­dan­gi au­gant abo­nen­tų skai­čiui di­dė­ja „Jo­niš­kio van­de­nų“ dar­bo apim­tys.

Dienos populiariausi

Šiauliuose — keturios naujos parodos

2011 m. liepos 4 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (22)

kreditas, 2017-09-14 17:56
För vilket ändamål gör du bete ??
Du som har orealiserade projekt, oavsett budgeten för dina ekonomiska behov, kontakta mig
kontakta detta mail: adriaanousdhr@gmail.com

Puikus dvasinis meistras, 2017-09-14 16:41
Meilė, sėkmė, drovumas, meilės grįžimas, šeimos problemos, apsauga nuo galimų priešų ir visi pavojai, d. Padeda sėkmingai visose įmonėse, klientų patrauklumui, egzaminams, sporto paramai. Galingi veiksmingi rezultatai. Turite santuokos, pinigų, turite problemų, kad viskas sukasi aplink jus, kad dangus taps jums, jūs neturite jokių rezultatų, kuriuos norite užbaigti tavo gyvenimas, neturite vilties, nesvarbu, kodėl tu esi gyvas kentėti, o jūs nežinote, kas pasitiki, sprendimas yra paprastas. Nepamiršk, nelaimė niekada atsitiko vieni! Nedvejodami susisiekite su mumis ir parodysime svarbius pokyčius, kuriuos veiksime savo gyvenime. Mes turime gydomųjų dovanų kelioms ligoms
Mes taip pat turime magišką lapų duris (pinigų keitiklį bilietu 1000 €, 2000 €, 5000 €, 10000 €)
kontaktai: juliendep@mail.com

kreditas, 2017-09-14 16:32
Kokiu tikslu jūs jaukitės?
Jei turite nerealizuotų projektų, neatsižvelgiant į jūsų finansinių poreikių biudžetą, susisiekite su manimi
susisiekite su šiuo el. pašto adresu adriaanousdhr@gmail.com

andres, 2017-09-14 16:27
Kokiu tikslu jūs jaukitės?
Jei turite nerealizuotų projektų, neatsižvelgiant į jūsų finansinių poreikių biudžetą, susisiekite su manimi
susisiekite su šiuo el. pašto adresu adriaanousdhr@gmail.com

puikumelis, 2017-09-12 09:25
Ar negeda administracijos direktoriui taip elktis?!!! Rudnickiene darbo metu po miesta trinasi ir se dar atlyginima gauna gera! Reikejo eiti i Siaulius darbintis ir nebutu jokiu konfliktu, bet ne per visu galvas, juk cia Rudnickiene jei viskas galima!

laima, 2017-09-11 15:59
Tegul dirba žmogus, jauna mokyta. Vis su tuo pavydu nesusutvarkom, jokios tolerancijos.Darbas tai nelengvas ir atsakingas.Turi pietų pertrauką ir tegul vaikšto po tas parduotuves gi šeimą žmogus turi. Va taip jaunus žmones ir išvarom iš miesto, o poto ir iš Lietuvos. Sėkmės Dovile

laima, 2017-09-11 15:59
Tegul dirba žmogus, jauna mokyta. Vis su tuo pavydu nesusutvarkom, jokios tolerancijos.Darbas tai nelengvas ir atsakingas.Turi pietų pertrauką ir tegul vaikšto po tas parduotuves gi šeimą žmogus turi. Va taip jaunus žmones ir išvarom iš miesto, o poto ir iš Lietuvos. Sėkmės Dovile

liūnas, 2017-09-10 21:37
ir toliau skęstama liūne

Fu!, 2017-09-10 17:36
Tragedija! Jei darbuotojai nežino, kad darbo padaugėjo, o direktorius šitaip apsimelavo! Mariau, ar čia suderinta su tavim? Dugnas dugnas liberalai...

Ona, 2017-09-10 17:02
Baisu Joniskyje j vandenyse OAZE neitinkamus atleidzia prisirinko savus direktorius malacius jo pareigas reiketu pervardinti/ PIRMYN. ne vandens kokkybe rupinasi jis . Kada ISDVES tos partijos ???????????????????????????????????...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 22

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 22
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas