(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Mariupolio kryptimi: Krymas – uždara zona (8)

2017 m. birželio 15 d.
Vytautas RUŠKYS

Ru­sų tau­ty­bės Uk­rai­nos pi­lie­tė Vik­to­ri­ja, da­bar įsi­kū­ru­si Ki­je­ve, pa­brė­žia esan­ti šios vals­ty­bės pa­trio­tė. Į sa­vo gim­tą­jį Kry­mą ne­va­žiuo­ja nuo 2014-ųjų – kai šis kraš­tas in­kor­po­ruo­tas į Ru­si­jos su­dė­tį.

vytautas@skrastas.lt

Į Ki­je­vą Vik­to­ri­ja per­si­kraus­tė iš Se­vas­to­po­lio kar­tu su vy­ru ir dviem vai­kais prieš ke­le­rius me­tus iki Kry­mo anek­si­jos.

Daž­nai va­žiuo­da­vo lan­ky­ti Kry­me li­ku­sių gy­ven­ti tė­vų, ki­tų gi­mi­nai­čių ir bi­čiu­lių.

Da­bar bi­jo. Prie­žas­čių ne­de­ta­li­zuo­ja, tik ap­ta­kiai: vy­ras tu­ri to­kį dar­bą, kad ne­ga­li.

„Bi­jo­me pro­vo­ka­ci­jų bet ku­rio šei­mos na­rio at­žvil­giu, nes kai į Ru­si­jos ran­kas pe­rė­jo Kry­mas, ten li­ko vi­sa in­for­ma­ci­ja“, – aiš­ki­na mo­te­ris.

Šei­ma ne­ga­li dis­po­nuo­ti ten li­ku­siu tur­tu. Tu­rė­jo ne­ma­žai že­mės.

„Oku­puo­to­se te­ri­to­ri­jo­se nie­ko ne­ga­li da­ry­ti že­mės sa­vi­nin­kai, jei yra pa­si­trau­kę į Uk­rai­ną“, – sa­kė Vik­to­ri­ja.

Že­mės ne­ga­li­ma net pa­do­va­no­ti, pa­vyz­džiui, Kry­me li­ku­siems gy­ven­ti gi­mi­nai­čiams. Tad ji dir­vo­nuo­ja.

„Pa­gal Ru­si­jos įsta­ty­mus tą že­mę ga­li­ma iš sa­vi­nin­kų atim­ti – ka­dan­gi ji ne­dir­ba­ma“, – sa­kė Vik­to­ri­ja.

Ne­se­niai su­ži­no­jo, jog da­lis plo­to jau atim­ta dėl tie­sia­mo ke­lio.

Vik­to­ri­ja ap­gai­les­tau­ja ir dėl nutrū­ku­sių ry­šių su bu­vu­siais drau­gais.

„Jie pe­rė­jo į oku­pan­tų pu­sę, nes vi­siš­kai juos pa­lai­ko“, – sa­kė mo­te­ris.

Vik­to­ri­ja tvir­ti­na, Ru­si­ja, no­rė­da­ma įsi­teik­ti Kry­mui, šiam kraš­tui ne­gai­li fi­nan­sa­vi­mo.

Tarp šei­mos drau­gų, pa­žįs­ta­mų yra dir­ban­čių vals­ty­bės struk­tū­ro­se. ku­rios anks­čiau pri­klau­sė Uk­rai­nai, o da­bar – Ru­si­jai, o dir­ba tie pa­tys žmo­nės.

„La­bai ne­daug žmo­nių, ku­rie neiš­da­vė Uk­rai­nos prie­sai­kos ir po Kry­mo anek­si­jos pa­si­trau­kė iš ten“, – tei­gė Vik­to­ri­ja.

Ko­dėl?

„Ru­si­jos pro­pa­gan­da tu­rė­jo įta­kos, – ma­no Vik­to­ri­ja. – Juk bū­da­mas su ta vals­ty­be la­biau ti­ki jos ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mais“.

Pa­vyz­džiui, Uk­rai­ną vaiz­duo­ja kaip ag­re­so­rių Do­nec­ko kraš­to at­žvil­giu, o Ru­si­ją – kaip gel­bė­to­ją nuo Ki­je­vo chun­tos, nuo ban­de­ri­nin­kų.

„Ru­si­ja nuo­lat es­ka­luo­ja nuo­sta­bą, kad Ki­je­ve pu­sė gy­ven­to­jų yra ru­sų tau­ty­bės, o vi­si gy­ve­na tai­ko­je ir ra­my­bė­je, – sa­kė Vik­to­ri­ja. – Esą Ru­si­ja no­rė­tų gel­bė­ti ru­sa­kal­bius. Ta­čiau neaiš­ku, nuo ko. Iš tik­rų­jų Uk­rai­nos sos­ti­nė­je yra sau­gu, be­si­siū­lan­čių gy­nė­jų nie­kas ne­lau­kia“.

Vik­to­ri­ja įsi­ti­ki­no, kaip sun­ku pa­keis­ti Kry­me pa­si­li­ku­sių­jų įsi­ti­ki­ni­mus. Ban­dė bend­rau­ti so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, ta­čiau jos ar­gu­men­tai at­si­mu­ša lyg į sie­ną.

Au­to­riaus nuo­tr.

Ak­me­niš­kius pa­si­ti­ku­si Ki­je­vo gy­ven­to­ja Vik­to­ri­ja sa­kė, kad jos mies­te vy­rau­ja tai­ka ir su­ta­ri­mas.

Ru­si­jos pro­pa­gan­dos es­ka­luo­ja­mi ka­ro įvaiz­džiai ta­tui­ruo­ja­mi ant kū­no ir vie­šai de­monst­ruo­ja­mi.

Uk­rai­no­je yra vie­tų, kur slap­ta at­si­ran­da apie Ru­si­jos įta­ką by­lo­jan­čių už­ra­šų, pa­vyz­džiui „DNR“ ( lie­tu­viš­kai – Do­nec­ko liau­dies res­pub­li­ka).

Dienos populiariausi

Akibrokštas Amerikai

2010 m. balandžio 10 d.
lankomiausias

Pievos ir laukai vėl skendi dūmuose

2010 m. balandžio 10 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (12)

laisvas, 2017-06-16 17:46
Jūs mano nesąmonių neskaitykite, aš Jūsų nesąmonių neskaitysiu.

laisvam, 2017-06-16 12:28
kelkis kada tik nori. Rašyk irgi kada tik nori, ryte, vakare ar kiaurą parą. Svarbu, kad nepezėtum nesąmonių.

laisvas, 2017-06-15 23:11
Ir dar, žinokite ir atsiminkite - aš niekada nekaltas, visada kalta aplinka.

laisvas, 2017-06-15 21:36
Ką aš kaltas, kad pirmas atsikeliu.

laisvam, 2017-06-15 20:51
o tu nepapezėjęs negali? Nori pirmas iš ryto pasireikšti? Tikrai nevykęs esi, ir ne biški.

laisvas, 2017-06-15 19:58
O nekomentuoti negali? Palaukti, kol bus visas straipsnis. Nori pasireikšti? Bet nelabai gaunasi. Matyt nevykęs biški.

pastabus, 2017-06-15 18:50
straipsnį galima komentuoti kai jis jau būna pilnai pateiktas. Kitu atveju belieka komentuoti tik laisvo pezalus.

laisvas, 2017-06-15 15:49
Gal galėtumėt komentuoti straipsnį, o ne mano komentarus, Ponai. Jums būtų ramiau.

Hm, 2017-06-15 14:45
Na demokratija, demokratija, visiškos psichinės ligos." laisviems' galima rašinėti kur nori ir ką nori, neuždrausi, bet po kiekvieno "laisvo" komentaro, tai bent "ŠK" redakcija parašytų prierašą .... redakcija už idiotų paskelbtus komentarus neatsako...., ( šiandien 3 kartus galėjo padaryti prierašą, nes komentarai yra ne į straipsnio temą).
Kitaip galima būtų suprasti, kad "ŠK" redakcija "laisvo" komentarus skatina, jiems pritaria ?
Tai čia tokių 'laisvų" - Šiauliuose keliolika šimtų, ir jei kiekvienas pradėtų panašiai rašinėti, tai Šiaulių kraštas būtų "populiariausias " tarp "laisvų" laikraštis ?

laisvas, 2017-06-15 12:37
Tai straipsnį pakomentuoti tau neišeina. Iš nevilties pastoviai puoli mane. Pirmyn, nevykėli.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 12

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 12
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas