(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Braškės vilioja, kainos gąsdina

2017 m. birželio 14 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ

Šiau­liuo­se par­duo­da­mų braš­kių kai­nos svy­ruo­ja nuo 3 iki 6 eu­rų už ki­log­ra­mą. Pi­ges­nės – len­kiš­kos. Braš­kių au­gin­to­jai ža­da, kad, įsi­bė­gė­jus se­zo­nui, uo­gų kai­na kris. Pir­mo­sios lie­tu­viš­kos braš­kės bu­vo dar bran­ges­nės – už jas pir­kė­jai mo­kė­jo po 8 eu­rus.

zivile@skrastas.lt

Braš­kės – kaip ve­dy­bos

Šiau­lių ra­jo­no braš­kių au­gin­to­ją Ry­man­tą Nor­kų „pa­gau­na­me“ braš­kių lau­ke. „Nor­ma­lus der­lius, tik lie­tu­tis tru­pu­tį truk­do. Per tiek me­tų vi­so­kių bū­na pa­va­sa­rių ir žie­mų“, – sa­ko ūki­nin­kas.

Šių me­tų pa­va­sa­ris tru­pu­tį vė­la­vo. Dėl to uo­gų ko­ky­bė šiek tiek nu­ken­tė­jo, pa­da­rė įta­kos uo­gų for­mai – „ne vi­sa­da to­kia gra­ži“.

„Braš­kes den­gia­me tu­ne­liu­kais su plė­ve­le. Dau­giau­siai pro­ble­mų su­ke­lia lie­tus, o mū­sų uo­gos jo ne­gau­na. To­dėl jos tru­pu­tį ir bran­ges­nės, au­gi­na­mos be che­mi­jos“, – sa­ko ūki­nin­kas.

Šian­dien su­kan­ka ly­giai dvi sa­vai­tės nuo pir­mo­jo R. Nor­kaus ūkio der­liaus. Pir­mų­jų uo­gų bu­vo ga­li­ma nu­si­pirk­ti braš­kė­je-kios­ke prie po­sū­kio į Kry­žių kal­ną. Braš­kė­mis apie de­šimt­me­tį pre­kiau­ja ir prie cent­ri­nio Šiau­lių tur­gaus.

Pir­mų­jų uo­gų ki­log­ra­mas šie­met kai­na­vo 8 eu­rus (jei pri­si­min­tu­me – 27,6 li­to). Da­bar, pa­sak ūki­nin­ko, kai­na svy­ruo­ja nuo 4,5 (15,5 li­to) iki 6 eu­rų (20,7 li­to).

„Len­kiš­kos – trys eu­rai. Bet mū­sų pir­kė­jai ži­no mū­sų braš­kių sko­nį, bū­tent jų go­mu­riui au­gi­na­me. O kas neį­per­ka, tru­pu­tį pra­šo­me pa­lauk­ti, apie Jo­ni­nes braš­kės pa­pras­tai at­pin­ga“, – sa­ko R. Nor­kus.

Ūki­nin­ko ma­ny­mu, vi­sos de­jo­nės dėl bran­gu­mo – iš te­le­vi­zo­riaus, jo ir ne­be­žiū­ri: „Žmo­nėms rei­kia pa­tar­ti, kaip už­si­dirb­ti pi­ni­gus, kad ne­rei­kė­tų de­juo­ti. Sten­gia­mės bend­rau­ti su tei­gia­mas emo­ci­jas tu­rin­čiais žmo­nė­mis, o ne verkš­le­nan­čiais. De­juo­jan­čių vi­sa­da bus.“

R. Nor­kaus braš­kių lau­kai uži­ma maž­daug 1,5 hek­ta­ro. Šie­met au­gi­na­mos maž­daug de­vy­nios veis­lės, kas­met įsi­ve­ža 1–2 nau­jas, įver­ti­nę sko­nį, iš­vaiz­dą, tiek pat ir pa­nai­ki­na.

Šiuo me­tu per die­ną sky­nė­jai pri­ski­na per 100 ki­log­ra­mų uo­gų. Uo­gų pa­gau­sė­jo nuo praė­ju­sio penk­ta­die­nio, da­bar šal­tas, lie­tin­gas oras vėl pri­stab­dė no­ki­mą.

„Vis­kas tvar­ko­je, – ne­nu­si­me­na ūki­nin­kas. – Gy­ven­to­jų Šiau­liuo­se su­ma­žė­jo – tai la­biau at­si­lie­pė! Ži­no­me, kad taip yra, ir au­gi­na­me tiek, kiek ga­li­me par­duo­ti.“

Anks­ty­vą­sias braš­kių veis­les au­gi­na po plė­ve­le, o vė­ly­vą­sias prie­šin­gai – nie­kuo ne­den­gia. Vė­ly­vo­sios žie­dus tu­rė­tų pra­dė­ti skleis­ti ki­tą sa­vai­tę: uo­gas jos su­no­ki­na lie­pos pa­bai­go­je-rugp­jū­tį.

Braš­kių der­lių ski­na šei­ma, tu­ri vie­ną sam­do­mą dar­buo­to­ją. Kai su­šils oras, ieš­kos dau­giau dar­bi­nin­kų.

Da­bar sky­nė­jai ke­lia­si ket­vir­tą va­lan­dą ry­to, o pu­sę pen­kių jau ski­na braš­kes: „Praš­vi­to ir jau ieš­ko­me.“

Skin­da­mas R. Nor­kus uo­gų be­veik ne­ra­gau­ja. Tik va­ka­re val­go braš­kių su grie­ti­ne – die­ną lai­ko trūks­ta. Cuk­raus ne­de­da – už­ten­ka braš­kių sal­du­mo. Ir šiaip cuk­raus daug me­tų ne­var­to­ja: sa­vo me­du­mi sal­di­na gy­ve­ni­mą.

Ūki­nin­kas pa­sa­ko­ja, kad lau­ke jau ko­kius sep­ty­ne­rius me­tus dir­ba sky­nė­ja, ku­ri iš vi­so ne­val­go braš­kių, nes uo­gos ne­pa­tin­ka. „Aiš­ku, to­kia vie­nin­te­lė tė­ra“, – pa­tiks­li­na ūki­nin­kas.

Orų R. Nor­kus ne­keiks­no­ja. Ge­gu­žę iš­kri­tus snie­gui tru­pu­tį ap­ša­lo braš­kės, juo­die­ji ser­ben­tai. Kap­ri­zin­gus pa­va­sa­rio orus jis va­di­na praei­ti­mi ir jau gal­vo­ja apie ki­tus me­tus: ką so­din­ti, ko­kių veis­lių at­si­sa­ky­ti, ku­rias pa­si­lik­ti.

Šie me­tai ūki­nin­kui – ge­res­ni ar blo­ges­ni? „Oi, dar anks­ti kal­bė­ti! Pas­kam­bin­ki­te rugp­jū­čio vi­du­ry­je, ta­da pa­sa­ky­siu, kai jau baig­sis vė­ly­vo­sios braš­kės. Su vers­lu – kaip su ve­dy­bo­mis: iš­te­kė­jot ir ne­ži­not, kaip pra­gy­ven­sit vi­są gy­ve­ni­mą. Taip ir su braš­kė­mis. Šian­dien pra­stas oras, ket­vir­ta­die­nį-penk­ta­die­nį gal bus gra­žu. Taip ir gy­ve­ni­mas ei­na“, – braš­kių au­gi­ni­mo fi­lo­so­fi­ją iš­dės­to R. Nor­kus.

Kai­ną mažina kon­ku­ren­ci­ja

„Ne koks, ne koks der­lius. Tru­pu­tį ap­šal­dė ge­gu­žės šal­nos. Jei oras leis, gal dar si­tua­ci­ja pa­si­keis“, – svars­to ki­tas Šiau­lių ra­jo­no braš­kių au­gin­to­jas Ma­rius Be­ke­ris.

Šiuo me­tu per die­ną jo ūky­je pri­ski­na­ma apie 70 ki­log­ra­mų uo­gų. Ūki­nin­ko žo­džiais, dar „nedaug“. Ski­na su ma­ma, kvie­čia­si ir tal­kos – kol kas ten­ka raš­ky­ti nuo braš­kių ke­re­lių po vie­ną uo­gą.

„Kai to­kie orai, sun­ku pa­sa­ky­ti, ka­da bus pa­grin­di­nis der­lius. Jei bus karš­ta, vis­kas la­bai greit pra­si­dės“, – ti­ki­si ūki­nin­kas. Braš­kių prie­šai da­bar yra šal­tas oras ir lie­tus, dėl jų uo­gos gen­da.

Braš­kė­mis Šiau­liuo­se, Lie­po­rių tur­ge­ly­je, šie­met M. Be­ke­ris pra­dė­jo pre­kiau­ti prieš pen­kias die­nas. 3–4 eu­rai už ki­log­ra­mą. Pir­mą­sias braš­kes M. Be­ke­ris par­da­vi­nė­jo už 7 eu­rus.

„Čia daug su­va­žiuo­ja par­da­vė­jų iš ki­tur, to­dėl taip ir at­pi­go. Ir len­kiš­kų la­bai di­de­lis pa­si­rin­ki­mas, – paaiš­ki­na. – Trūks­ta pir­kė­jų, kai­na kren­ta. Žmo­nės tie­siog bi­jo pirk­ti, šau­kia: „Bran­gu, tiek neuž­dir­ba­me!“

Pa­sak M. Be­ke­rio, kon­ku­ruo­ti su len­kiš­kų braš­kių kai­no­mis sun­ku. Pir­kė­jai nuo­lat klau­sia, kuo ski­ria­si len­kiš­kas ir lie­tu­viš­kas der­lius? Ūki­nin­kas kas­kart aiš­ki­na: „Mū­sų braš­kės ry­te skin­tos, o jų ne­ži­nai prieš kiek lai­ko, kol iki čia at­ke­liau­ja.“

M. Be­ke­riui iki Šiau­lių – apie 15 ki­lo­met­rų. Tur­ge­ly­je jau bū­na apie 7 ry­to.

Uo­gų vers­lu šei­ma už­sii­ma apie 20 me­tų, per tą lai­ką ma­tė vi­so­kių orų, bet šių me­tų pa­va­sa­rį įvar­di­ja kaip pa­tį pra­sčiau­sią.

Ūky­je au­gi­na 6–7 braš­kių veis­les, ne tik anks­ty­vą­sias, bet ir vė­ly­vą­sias. Kai ku­rios vė­ly­vo­sios jau žy­di. Koks bus jų der­lius, M. Be­ke­ris ne­spė­lio­ja.

Anks­tes­nių me­tų kai­nos

2015 me­tų ant­ro­je lie­pos pu­sė­je braš­kės jau ėjo į pa­bai­gą, Lie­po­rių tur­ge­ly­je ūki­nin­kas M. Be­ke­ris ta­da jas par­da­vi­nė­jo po 1,4 eu­ro už ki­log­ra­mą.

Per­nai braš­kių se­zo­no pra­džia bu­vo ge­gu­žės pa­bai­go­je. Apie braš­kių kai­nas „Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė ge­gu­žės 31 die­ną. Braš­kių au­gin­to­jas R. Nor­kus braš­kes tuo me­tu par­da­vi­nė­jo nuo 6,5 iki 9 eu­rų už ki­log­ra­mą.

2014 me­tų bir­že­lio 12 die­ną R. Nor­kus di­džiau­sių braš­kių ki­log­ra­mą par­da­vi­nė­jo už 15 li­tų (4,3 eu­ro), šiek tiek ma­žes­nių – už 12 (3,5 eu­ro), o ma­žiau­sių – už 10 li­tų (2,9 eu­ro). Tais me­tais pir­mą­sias braš­kes ūki­nin­kas pra­dė­jo skin­ti ge­gu­žės 25 die­ną.

Per­nai Šiau­lių ra­jo­no braš­kių au­gin­to­jas Ri­tas Kviet­kus pir­mą­sias braš­kes iš sa­vo ūkio par­da­vi­nė­jo po 8–9 eu­rus, ma­žes­nių uo­gų bu­vo ir po 6 eu­rus.

2016 me­tų ge­gu­žės pa­bai­go­je Šiau­lių tur­gu­je len­kiš­kos braš­kės kai­na­vo 3 eu­rus (10,4 li­to) už ki­log­ra­mą.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Lie­tu­viš­kos braš­kės tur­gu­je kai­nuo­ja iki 6 eu­rų.

Braš­kių se­zo­nas įsi­bė­gė­ja.

Šiau­lių ra­jo­no braš­kių au­gin­to­jas Ryman­tas Nor­kus pir­mą­sias braš­kes par­da­vi­nė­jo už 8 eu­rus, da­bar, pa­sak ūki­nin­ko, ki­log­ra­mo kai­na svy­ruo­ja nuo 4,5 iki 6 eu­rų.

Šiau­lių ra­jo­no braš­kių au­gin­to­jas Ma­rius Be­ke­ris sa­ko, kad dėl kon­ku­ren­ci­jos te­ko braš­kių kai­ną nu­leis­ti.

Dienos populiariausi

Akibrokštas Amerikai

2010 m. balandžio 10 d.
lankomiausias

Pievos ir laukai vėl skendi dūmuose

2010 m. balandžio 10 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas